Forslag om nyt butikcenter på Chr.X Vej til høring

Forslag om nyt butikcenter på Chr.X Vej til høring

2. marts 2010 - kl. 7:26 - af

Nogle synes måske nok, vi har dagligvare-butikker nok i Skagen, men ikke desto mindre vil hele to nye af slagsen være på dagsordenen på Plan og Miljøudvalgets møde i dag kl. 15.00. Man vil indstille til byrådet at sende både Højensvej-projektet og projektet ved det gamle Posthus i offentlig høring.  Punkterne fra dagsordenen ses nedenfor:
13. Forslag til Lokalplan nr. SKA.C.06.01.01, centerområde ved Højensvej /Frederikshavnsvej, Skagen

Sagsfremstilling
Området omfatter et centerområde med udvalgsvarebutikker, kontorer og liberale erhverv, boliger og en tankstation på ejendommen, beliggende Højensvej 60, Skagen.

Plan- og Miljøudvalget tilkendegav på mødet den 12. januar 2010 at give grønt lys for udarbejdelse af lokalplanforslag på baggrund af den på mødet fremlagte og en i forhold til tidligere revideret situationsplan. Det blev samtidig tilkendegivet, at der kunne forventes meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opførelse af bebyggelse på hedearealet mod øst og den nordlige del af klitheden mod vest på vilkår, at klitheden genskabes på det tidligere tankanlægs arealer syd for Frederikshavnsvej, samt at det i lokalplanen sikres, at påvirkning af klitheden begrænses ved bebyggelse og færdsel.

Det foreliggende udkast til lokalplanforslag er i overensstemmelse med Plan- og Miljøudvalgets beslutning og stemmer overens med gældende kommuneplan.

Centerfunktionerne placeres på den østlige del af ejendommen ved krydset Højensvej-Frederikshavnsvej og boligerne på den vestlige/nordlige del i tilknytning til eksisterende boligområder. Tankanlæggets placering fastholdes som i dag. I forhold til boligerne friholdes et areal regnet som 60 meter fra midten af Frederikshavnsvej, hvilket friholder størstedelen af § 3-området mod vest for bebyggelse og tilgodeser Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for trafikstøj på 58 dB for udendørs opholdsarealer ved boliger. Generelt for hele lokalplanområdet er der indarbejdet en byggelinje på 25 meter fra midten af Frederikshavnsvej.

Inden for lokalplanområdet kan der etableres udvalgsvarebutikker på max. 1.000 m2 bruttoetageareal for den enkelte butik og max. 3000 m2 bruttoetageareal for området som helhed, inkl. kiosk med salg af dagligvarer på max. 200 m2 i tilknytning til tankstationen.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35. Området skal trafikbetjenes fra Højensvej og Frederikshavnsvej. Sidstnævnte kræver tilladelse fra Vejdirektoratet som vejmyndighed ved Vejcenter Nordjylland.

Bebyggelsen opføres i en nutidig arkitektur med referencer til den traditionelle skagenarkitektur og med hensyntagen til tilstødende naturarealer. Facaderne udføres i glas og som sortmalede træfacader. Tagfladerne har varierende hældning og højde og beklædes med sort tagpap med listedækning. Bebyggelsen må ikke opføres højere end 8,5 meter.

Der er for lokalplanen udarbejdet en miljøscreening i medfør af Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer. Det fremgår heraf, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. Miljøscreeningen fremgår af lokalplanen.

Indstilling
Direktøren indstiller, at

· Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA.C.06.01.01 fremlægges i offentlig høring

Bilag
Ændret planlægning for ejendommen Højensvej 60, Skagen(5).pdf (dok.nr.4199/10)
Forslag til Lokalplan SKA.C.06.01.01 Højensvej/Frederikshavnsvej Skagen (dok.nr.19031/10) Åben sag

Sagsnr: 09/19601
Forvaltning: TF
Sbh: JOGE
Besl. komp: PMU/ØU/BR

14. Forslag til Lokalplan SKA.C.03.08.01 (tidligere SKA.200.C4) og Kommuneplantillæg 09.05 for et centerområde ved Chr. d. X´s Vej, Skagen

Sagsfremstilling
Lokalplanområdet er beliggende nord for Chr. d. X´s Vej og dermed i periferien af Skagen Bymidte, som omfattet af lokalplanerne SKA.200.C1, C2 og C3. Området rummer en eksisterende trælasthandel og det nu nedlagte Skagen postkontor foruden arealer omfattet af og grænsende op til Nordjyske jernbaner.

Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for etablering af een detailhandelsvirksomhed med særlig pladskrævende varegrupper samt større udvalgsvarebutikker, som der ikke i dag åbnes mulighed for i Skagen Bymidte.

Den eksisterende trælasthandel kan udvides til maksimalt 7.000 m2 bruttoetageareal, dagligvarebutikker kan etableres på maksimalt 1.500 m2 bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker på maksimalt 1.200 m2 bruttoetageareal. Desuden kan der opføres og indrettes boliger, kontorer og liberale erhverv, hotel- og restaurationsvirksomhed og lignende centerfunktioner.

Bygningsarkitekturen adskiller sig fra arkitekturen i den øvrige bymidte bl.a. ved, at bebyggelsen kan opføres med større facadehøjder, ligesom bygninger kan opføres med andre taghældninger og i andre materialer. Dette for at åbne mulighed for etablering af andre og større detailhandelsvirksomheder, som der almindeligvis ikke har været plads til i Skagen bymidte.

I forhold til kommuneplanens rammeområde SKA.C.03.08 udvides området med to mindre arealer omfattende og grænsende op til Nordjyske Jernbaner. Det betyder, at de arealer, som i dag er omfattet af rammeområderne SKA.O.03.05 og SKA.C.03.06, overføres til nyt rammeområde SKA.C.03.08, svarende til lokalplanafgrænsningen. Dette sker ved kommuneplantillæg nr. 09.05, som fremgår af lokalplanen.

Der er for lokalplanen udarbejdet en miljøscreening i medfør af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det fremgår heraf, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. Miljøscreeningen fremgår af lokalplanen.

Indstilling
Direktøren indstiller, at

· Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA.C.08.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 09.05 fremlægges i offentlig høring

Bilag
forslag til Lokalplan nr. SKA.C.03.08.01 Kommuneplantillæg nr. 09.05 Centerområde ved Chr. d. X´s Vej (dok.nr.19635/10)

4 kommentarer til “Forslag om nyt butikcenter på Chr.X Vej til høring” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

4 kommentarer til “Forslag om nyt butikcenter på Chr.X Vej til høring”

 • Mads Sørensen

  Nu bliver det garanteret bare sådan som det tit er med større byggerier i Skagen.

  Der indhentes priser, og et stort udenbys firma får total-entreprisen… Dermed får vores håndværkere ikke mere at lave af den grund…

  Sådan er det ikke altid, men ret tit…

  Logisk nok vælger man selvfølgelig at få bygget til den laveste pris, såfremt det er samme kvalitet selvfølgelig. Og de små håndværker-firmaer i Skagen kan ofte ikke konkurrere prismæssigt med store udenbys virksomheder der kan lave det meste selv, da de tit har ansat murere, tømrere, elektrikere, malere osv. i samme firma…

 • John Pedersen

  JA JA JA – Lad os endelig få gang i byggeriet i skagen igen.
  Til dem der ikke ved det : Byggeriet er gået i stå pga finanskrisen.Men det er måske bedre at sende samtlige murer ,tømrer ,elektrikkere ,vvs-folk og malere ud og plante marehalm ?
  Skagen er snart det eneste sted en smule udvikling/forandring er et sprængfarligt emne.
  For ikke at tale om leveomkostningerne. Hvorfor skal det lige være et hak dyrere at leve i Skagen end andre steder? For det er det .
  Nej lad os bare få mere handel og dermed størrer konkurrence og billigere priser for forbrugeren.

  John Pedersen

 • I forhold til det oprindelige forslag, må det reviderede siges at være OK. Projektet kan da kun pynte på den øjenbæ af en tankstation der ligger der nu. Det eneste reelle alternativ er det ultimative; ryd området og etabler klitter i stedet for.

 • NEJ NEJ NEJ!
  Ikke flere dispensationer til at bygge på hede og klit. Stop det! Hvor mange gange skal vi have fat i politikerne før de forstår at der er bygget nok i SKagen? =(

  Mette G. Andersen

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Forslag om nyt butikcenter på Chr.X Vej til høring' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger