Dagsordenpunkter for Teknisk Udvalgs m√łde i morgen

Dagsordenpunkter for Teknisk Udvalgs m√łde i morgen

11. oktober 2010 - kl. 12:02 - af

P√• sit m√łde i morgen, tirsdag den 12. oktober, skal Teknisk Udvalg behandle f√łlgende punkter, der har betydning for Skagen/√Ölb√¶komr√•det. Diverse bilag tilknyttet dagsordenpunkterne samt dagsordenen i sin helhed kan ses p√• Frederikshavns Kommunes hjemmeside.
1. Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen – videresendelse af klager til Transportministeriet
Sagsfremstilling
I forts√¶ttelse af Teknisk Udvalgs seneste behandling af sagen den 20. april 2010, blev beslutningen om ny bidragsfordeling udsendt til 373 grundejere den 3. juni 2010. I bilaget til dagsordenen er tilknyttet henholdsvis beslutningsbrev af 3. juni 2010 til respektive grundejere, bilag til brev af 3. juni 2010 og tilh√łrende kortbilag.
Afg√łrelsen kunne herefter p√•klages til Transportministeriet indenfor klagefristen p√• 4 uger.
Forvaltningen modtog efterf√łlgende i alt 30 klager, hvoraf der var 6 enslydende klager og 4 modtog vi efter klagefristens udl√łb og endelig en ikke h√łringsberettiget grundejer i omr√•det. Dette resulterede i 19 klager der, efterf√łlgende er kommenteret i indsigelsesnotat tilknyttet denne dagsorden.
På baggrund af indsigelsesnotatet har Forvaltningen udarbejdet et brevforslag til videresendelse til Transportministeriet.
Brevforslaget fremgår af bilaget.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirekt√łren indstiller, at forvaltningens udarbejdede brevforslag godkendes og videresendes til Transportministeriet fastholde den udgiftsfordeling, som blev udsendt den 3. juni 2010.

2. Foresp√łrgsel om k√łb af vejareal p√• Sommervej, Skagen – Niels Ottesens Vej 5
Sagsfremstilling
Teknisk Forvaltning har modtaget henvendelse fra ejeren af Niels Ottesensvej 5, 9990 Skagen der √łnsker at erhverve ca. 60 m2 af udlagt vejareal, Sommervej ud for sin ejendom. Ans√łgning samt kortbilag udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer.
Sommervej er en privat f√¶llesvej med kommunen som vejejer, og fremst√•r i dag, p√• den p√•g√¶ldende str√¶kning, som et smalt tr√•dt stiforl√łb. Der er ingen planer om anl√¶g af den p√•g√¶ldende str√¶kning af Sommervej, og dermed √•bne for k√łrende trafik mellem Sommervej og Niels Ottesens Vej.
Arealet, der √łnskes erhvervet, benyttes allerede i dag som en del af ejendommen Niels Ottesens Vej 5. Arealet er indhegnet og der er anlagt terrasse p√• arealet. Ejeren af ejendommen √łnsker ved erhvervelsen af ejendommen at hindre, at den p√•g√¶ldende del af Sommervej heller ikke fremover kan √•bnes for k√łrende trafik.
Teknik- og Milj√łudvalget behandlede en tilsvarende ans√łgning fra ejeren af Niels Ottesens Vej 5 den 9. februar 2005. Udvalget vedtog, at et eventuelt salg af vejarealet skal afvente en kommende vej- og stiplanl√¶gning for Gl. Skagen. Udvalget fandt, at et salg ville medf√łre en vis fastl√•sning af vejforholdene i omr√•det.
Der er ikke udarbejdet en vej- og stiplan for Gl. Skagen, og der er for nærværende ikke fastsat en tidsplan for udarbejdelsen af en sådan plan.
Der vurderes ikke at være behov for at bibeholde et vejudlæg på ca. 5,5 m på den pågældende strækning af Sommervej, og det foreslås således, at de ca. 130 m2 vejareal nedlægges og vejudlægget ud for Niels Ottesens Vej 5 og 7 reduceres til ca. 2 Р3 m. Arealet tilbydes ejerne af de pågældende ejendomme.
Kommunen har vurderet salgsprisen til 1300 – 1500 kr./m2. K√łber afholder desuden udgifterne til de matrikul√¶re √¶ndringer.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirekt√łren indstiller, at vejudl√¶g ud for ejendommen Niels Ottesens Vej 5 og 7 reduceres til en bredde p√• 2 – 3 m det nedlagte vejareal tilbydes til sammenl√¶gning med ejendommen Niels Ottesens Vej 5 og 7

6. Harmonisering af tilskud til julebelysning og juletræer
Sagsfremstilling
Julebelysning
De seneste år har der været forskellige principper for tilskud til julebelysning i kommunen.
Teknisk Udvalg har fra pulje bevilliget 2 x 150.000 kr. som tilskud til handelsstandsforeningerne i hhv. Skagen og Sæby byer for etablering af julebelysning.
Skagen Handelsstandsforening har endvidere fået tilskud på 25.000 kr. til etablering af julebelysning ved Skagen Rådhus. (Lyskæde og engle på rådhus)
Julebelysningen i Frederikshavn by er indarbejdet som en del af gadebelysningen og er indeholdt i kontrakten med Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S.
Enkelte oplandsbyer har efter ans√łgning f√•et mindre tilskud fra udvalgets pulje.
I 2009 fik Ålbæk Handels- og Håndværkerforening et tilskud på 10.000,- kr.
I Strandby har Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S i 2009 ydet et tilskud på 66.411 kr.
Der findes ikke i forvaltningen skriftlige aftaler om tilskud til julebelysning.
Teknisk Udvalg besluttede p√• m√łde den 13. august 2009 at yde tilskud til etablering af sikringsanl√¶g i forbindelse med tilslutning af julebelysning til vejbelysningsanl√¶ggene. Sikringsanl√¶ggene etableres som anl√¶gsarbejde og afskrives over 25 √•r via kontrakt med Forsyning Erhverv A/S. Str√łmforbruget betales sammen med vejbelysningen.
Der er etableret sikringsanl√¶g i f√łlgende oplandsbyer:
Jerup, G√¶rum, Strandby, Elling, Lyngs√•, Voers√•, Pr√¶stbro, Kvissel, Sk√¶rum, H√łrby, Understed og √ėster Vr√•.
Der ydes ikke yderligere tilskud til oplandsbyerne end sikringsanlæggene iht. kontrakten.
Det anbefales, at der på budgettet for 2010 og fremefter optages 150.000 kr. excl. moms som tilskud til Sæby Handelsstandsforening og 150.000 + 25.000 kr. excl. moms til Skagen Handelsstandsforening for etablering af julebelysning.
Juletræer
Der har været forskellige kutymer for opsætningen af juletræer i oplandsbyerne i kommunen. Det foreslås derfor, at der også sker en harmonisering heraf.
I tidligere Frederikshavn og Skagen Kommuner har det v√¶ret praksis at levere, ops√¶tte og nedtage juletr√¶er samt juletr√¶sk√¶der uden beregning. I tidligere S√¶by Kommune har det v√¶ret praksis at levere, ops√¶tte og nedtage juletr√¶er uden beregning, og Borgerforeningerne har herefter selv forest√•et ops√¶tningen af juletr√¶sk√¶der og eventuel √łvrig udsmykning.
Det anbefales, at der sker en harmonisering s√•ledes, at hvor forvaltningen modtager en henvendelse fra en borgerforening, leveres, ops√¶ttes og afhentes juletr√¶erne uden beregning. Forvaltningen s√łrger via Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S for tilslutning af str√łm og str√łmforbrug i h.t beslutning den 13. august 2009. Borgerforeningerne forest√•r selv levering og ops√¶tning af lysk√¶der og eventuel √łvrig udsmykning af juletr√¶et. √ėkonomisk ansl√•s denne model for juletr√¶er at svare til en udgift p√• 200.000 kr. Som bilag til dagsorden vedl√¶gges referat fra TU¬īs beslutning om tilslutning af julebelysning til vejbelysningsanl√¶g af 13.august 2009 samt uddrag af kontrakt med Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S om periodevis belysning i Frederikshavn by.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirekt√łren indstiller, at der √•rligt ydes et tilskud p√• 150.000 kr. til S√¶by Handelsstandsforening og 150.000 + 25.000 kr. til Skagen handelsstandsforening til julebelysning der afs√¶ttes √•rligt 200.000 kr. til ops√¶tning, levering og afhentning af juletr√¶er den samlede sk√łnnede udgift p√• 525.000 kr. i indev√¶rende √•r samt overslags√•rene optages som s√¶rskilt ramme finansieret af udvalgets dispositionspulje.

8. Budgetforslag 2011-2014
Sagsfremstilling
Ved indg√•else af budgetforliget for √•ret 2011 samt overslags√•rene 2012 ‚Äď 14 har et flertal af byr√•det besluttet at annullere den tidligere beslutning i byr√•det om besparelser i form af nedklassificering af offentlige veje. Med henvisning til dette samt beslutning i Teknisk Udvalg fra den 12. august 2010 om at finde alternative besparelser frem for nedklassificering af veje, skal Teknisk Udvalg nu finde kompenserende besparelser i st√łrrelsesordenen:
2011 4.000.000 kr.
2012 4.000.000 kr.
2013 8.000.000 kr.
2014 8.000.000 kr.
Hertil kommer den besparelse p√• 580.000 kr. der endnu ikke er udm√łntet p√• udvalgets omr√•de.
Den samlede besparelsesopgave udg√łr s√•ledes for budget√•ret 2011 4.580.000 kr.
Forvaltningen kan i den forbindelse anvise f√łlgende besparelsesmuligheder:
1) Besparelse på ledelsesniveauerne i Park- og vejvæsenet svarende til 2.000.000 kr.
2) Overflytning af låneberettigede energiudgifter fra drifts til anlægsbudgettet svarende til 1.500.000. kr. Virkningen på anlægsbudgettet neutraliseres af en tilsvarende låneoptagelse.
3) Besparelse på slidlagskontoen svarende til 580.000 kr. Dette skal ses i lyset af den ekstraordinære investering på 25. mio. der er foretaget i år.
4) Besparelse på Gartneri og udsmykning svarende til 500.000 kr.
5) Besparelse på Skove og naturområder svarende til 500.000 kr.
Alle disse besparelser har virkning i alle år.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirekt√łren indstiller at besparelser udm√łntes s√•ledes:
‚ÄĘ At Ledelsesniveauerne i Park- og vej reduceres med 2.000.000 kr.
‚ÄĘ At der overflyttes l√•neberettigede energiudgifter for 1.500.000 kr.
‚ÄĘ At Slidlagskontoen reduceres med 580.000 kr.
‚ÄĘ At der spares 500.000 kr. p√• skove og naturomr√•der.
‚ÄĘ At besparelsen i overslags√•rene 2013 og 2014 optages som en uudm√łntet besparelse.

11. Orienteringssag – Nyt regulativer for gadeudstilling og fortovsrestauranter i de 3 hovedbyer i Frederikshavn kommune
Sagsfremstilling
De nuv√¶rende gaderegulativer for Skagen, Frederikshavn og S√¶by er fra f√łr kommunalreformen, og der er behov for en harmonisering af disse.
Det juridiske fundament for regulativerne var Politivedt√¶gten for Frederikshavn Politikreds og Lov om offentlige veje. De lokale politivedt√¶gter blev den 1. juli 2005 afl√łst af Ordensbekendtg√łrelsen (Justitsministeriets bek. nr. 511 af 20/6 2005) om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v. samt politiets adgang til at iv√¶rks√¶tte midlertidige foranstaltninger.
Det nye regulativ skal specielt omhandle de lokale regler for gadeudstilling og fortovsrestauranter (udend√łrs servering) i bymidterne af Skagen, Frederikshavn og S√¶by. Desuden skal regulativet perifert omhandle de √łvrige forhold, som kr√¶ver en tilladelse efter vejlovgivningen, men som i √łvrigt er klart reguleret i lovgivningen.
F√łlgende interessenter skal h√łres om nyt gaderegulativ: Skagen Handelsstandsforening. Skagen Turistbureau, Handels- og Virksomhedsforeningen Frederik, Frederikshavn Turistbureau, S√¶by Handelsstandsforening, S√¶by a.m.b.a., S√¶by Turistbureau, Handicapr√•d, √Üldrer√•d og Nordjyllands Politi m.fl.
Tidsplan:
16. november 2010: Teknisk Udvalg – gennemgang af 1. udkast.
1. december 2010 – 4. januar 2011: 1. udkast til h√łring blandt interessenter.
Medio/ultimo februar 2011: Teknisk Udvalg – godkendelse af regulativ.
Medio/ultimo marts 2011: √ėkonomiudvalg.
Medio/ultimo marts 2011: Byråd.
1. april 2011: Nyt regulativ træder i kraft.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirekt√łren indstiller sagen til orientering.

12. Orienteringssag – Aftale med vognmandsforening om k√łrsel i forb. med vintertjenesten
Sagsfremstilling
I forbindelse med udarbejdelsen af regulativet for vintervedligeholdelsen i den forest√•ende vinters√¶son 2010/2011 er der indg√•et en forh√•ndsaftale med vognmandsforeningen vedr√łrende k√łrsel med sneplov og saltspreder.
Aftalen indeb√¶rer, at vognmandsforeningen koordinerer med sit bagland, hvorefter rutek√łrslen med sneplov og saltspreder fordeles mellem de private vognm√¶nd ud fra det behov Park & Vej har for k√łrsel for at kunne gennemf√łre vintertjenesten i henhold til det godkendte regulativ. P√• baggrund af vognmandsforeningens fordeling af ruter blandt de private vognm√¶nd indg√•r Park & Vej efterf√łlgende kontrakter med de p√•g√¶ldende vognm√¶nd ud fra f√łlgende generelle pr√¶misser:
Tilkald til snerydning samt beslutning om omfang og udf√łrelse p√•hviler den vagthavende snefoged.
Sneplovk√łrslen foretages i overensstemmelse med de rutebeskrivelser, Park & Vej har udleveret og med udleveret udstyr fra Park & Vej.
Når rute påbegyndes/afsluttes skal vagthavende snefoged have besked. Fra udkaldet foretages og til ruten er påbegyndt, må der max. gå 60 min.
Vognmanden skal selv stille med og betale for medhjælp.
Lastbilerne skal være forsynet med mobiltelefon, som kommunikationen til enhver tid kan opretholdes.
Afregning er samme takst i hele d√łgnet.
Vinterhonorar dækker alle rådighedsudgifter og faste udgifter til personale og materiel. Priserne er udregnet ud fra Vejdirektoratets officielle, vejledende gennemsnitspriser baseret på de afholdte licitationer på området.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirekt√łren indstiller sagen til orientering.

13. Orienteringssag РOptagelse af offentlig sti på privat fællesvej ved Jennetvej, Ålbæk
Sagsfremstilling
Byr√•det besluttede p√• sit m√łde den 22. juni 2010, at iv√¶rks√¶tte procedure for optagelse af offentlig sti p√• del af den private f√¶llesvej ‚ÄĚJennetvej‚ÄĚ p√• str√¶kningen fra den offentlige vej Milrimvej mod √łst til skellet mellem matr. nr. 2a og 2b begge Napstj√¶rt By Elling.
I henhold til Byr√•dets beslutning er sagen nu i henhold til forvaltningslovens regler udsendt i partsh√łring hos de parter der har v√¶sentlig interesse i sagen.
Sagen vil blive forelagt Teknisk Udvalg p√• m√łdet den 16. november 2010 til endelig beslutning.
Indstilling

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirekt√łren indstiller sagen til orientering

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Dagsordenpunkter for Teknisk Udvalgs m√łde i morgen' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter ogs√• tredjeparts statistik-software som anvender cookies, s√• vi l√łbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at l√¶se avisen uden at der lagres cookies p√• din computer, s√• ved at forts√¶tte accepterer du automatisk.

ACCEPTER