Plan- og Miljøudvalg skal i dag behandle nyt affaldsregulativ

Plan- og Miljøudvalg skal i dag behandle nyt affaldsregulativ

6. marts 2018 - kl. 6:28 - af

Det ”gamle” Plan- og Miljøudvalg besluttede på møde i starten af december at sende et forslag til nye affaldsregulativer i offentlig høring fra den 8. januar 2018 og 4 uger frem.

I høringsperioden er der indkommet 49 indsigelser, som er behandlet i et særligt indsigelsesnotat. Sagen er til politisk behandling i Plan- og Miljøudvalget tirsdag den 6. marts om eftermiddagen.

Indsigelserne er primært til regulativ for husholdningsaffald. De væsentligste indsigelser omhandler frygt for lugtgener grundet 14-dages tømning samt størrelse, udformning, farve og pris på affaldscontainere.

Center for Teknik og Miljø har revideret forslag til nye regulativer på baggrund af indsigelserne. Der åbnes for mulighed for ugentlig tømning af affaldscontainer, mulighed for fortsat at hjemmekompostere, mulighed for særordning for afhentning af dagrenovation i landområder, hvor der ikke er tilkørselsmulighed samt mulighed for, at kommunale virksomheder og institutioner kan få indsamlet genanvendelige fraktioner af Frederikshavn Affald A/S.

Træder i kraft 1. oktober 2018

Affaldsregulativerne vil ved godkendelse træde i kraft den 1. oktober 2018, eftersom forslag fra Frederikshavn Affald A/S om startdato for nyt renovationssystem er denne dato.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald godkendes med ændringer tilføjet på baggrund af indsigelser.

Renovatøren har oplyst, at der ikke sker reduktion i antallet af medarbejdere, selvom der overgås til tømning af affald hver anden uge frem for hver uge. Renovationsmedarbejderne bliver ikke hurtigere og mere nedslidt, fordi sæk udskiftes med større beholder. Alle beholdere kan køres ud til en renovationsbil, hvor de automatisk tømmes i bilen.

Lugtgener kan ikke udelukkes

Mange grundejere gør opmærksom på, at opbevaring af affald i affaldsbeholdere i 14 dage vil give anledning til lugtgener. Hertil lyder kommunens vurdering:

”Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme lugtgener fra affaldsbeholdere, såfremt der kommer mange varme sommerdage i træk. Erfaringer i Frederikshavn viser, at med indpakning af affaldet fungerer det godt. Der er allerede i dag mange adresser med 14 dages tømning i hele Frederikshavn Kommune. Det fungerer i alle bysamfund inkl. Skagen. Ejere kan selv være behjælpelige med at minimere lugtgener fra affaldsbeholdere: alt madaffald lægges i en tæt plastpose, og der bindes dobbelt knude, inden plastposen lægges i affaldsbeholderen; plastposen skal ikke overfyldes, men smid hellere flere mindre dobbeltbundne plastposer i affaldsbeholderen; placér affaldsbeholderen i skygge og undgå at overfylde din affaldsbeholder og sørg for, at låget altid kan lukkes helt.”

Her er det så, at Center for Teknik og Miljø bemærker, at det tilføjes i regulativet, at det bliver muligt at få husstandsindsamling ugentligt.

Hver husstand får sin container retur

Indsamlingen er baseret på, at hver husstand får sin egen spand tilbage, så husstanden selv er ansvarlig for renholdelsen. Der bliver adressemarkering på alle containere, så skraldemanden sætter dem på rigtig plads.

En normal husstand, som går fra sæk på 110 liter/uge til 240 liter/14 dag, vil opleve mindst lige så god plads som tidligere. 240 liters containeren er indrettet med størst rum til restaffaldet, da det er lettere end madaffaldet.

Indsamlingssystemet med restaffald og organisk affald i samme beholder er afprøvet mange steder i Danmark og i udlandet med overvejende gode erfaringer. De bedste erfaringer er, hvor affaldet er indpakket i plastposer. Det holder indsamlingssystemet rent, og de kan frasorteres mekanisk efterfølgende. Erfaringerne med biologisk nedbrydelige poser er ikke gode. Enten holder de for godt og tager lang tid om at nedbryde – eller også bliver de nedbrudt, mens de stadig er i husstandene. Når de bliver udviklet bedre, er det dog nemt at gå over til, så det er en udvikling, der holdes øje med.

Økonomi ved tømrer hver anden uge

Flere grundejere gør opmærksom på, hvorledes de økonomiske forhold for indsamling af 14-dages tømning contra uge-tømning forholder sig.

Her lyder kommunens kommentar bl.a., at i 2018 holdes priserne for standardhusholdninger uændrede. I 2019 sættes prisen sandsynligvis ned for indsamling og behandling af affaldet. Den endelige takst fastsættes af kommunalbestyrelsen, men omkostningen til indsamling og behandling falder. En normalhusstand med ugetømning af sæk koster i 2018 1125,- kr. inkl. moms. En husstand med 14 dages tømning af 240 liters beholder koster det samme. I 2019 vil den tilsvarende pris være 975 kr.. Det er altså en nedsættelse på 150 kr. pr. år for en normalhusstand. Hvis der ønskes ugetømning, vil prisen på årsbasis blive det dobbelte. Der kan af tekniske grunde ikke bruges mindre beholder end 240 liters.

Her mener kommunen ikke, der er grundlag for at indføre ændringer i reulativet.

Der er også indkommet indsigelser fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, Skagen Byting, Foreningen for Bygningsog Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne samt fra Frederikshavn Forsyning om erhvervsaffald.

Via dette link er det adgang til hele indsigelsesnotatet, hvoraf fremgår alle fremsendte indsigelser med kommunens kommentarer. Scroll videre til side 645 og flere følgende siger:

http://frederikshavn.dk/meetings/Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%202018-2021%20(%C3%85ben)/2018/06-03-18/0Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst af Per Rye

 

11 kommentarer til “Plan- og Miljøudvalg skal i dag behandle nyt affaldsregulativ” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

11 kommentarer til “Plan- og Miljøudvalg skal i dag behandle nyt affaldsregulativ”

 • Peter Sørensen

  Til Robin Thomsen:
  Jeg har foreslået ugetømning fra primo maj til ultimo september som en imødekommelse af de mange indsigelser om lugt.
  Nu skal Forsyningen afholde borgermøder, og her er det vigtigt at møde op, og give sin mening til kende. Tidspunkterne for borgermøder kender jeg ikke endnu, men det skal jo være i løbet af det næste halve år.
  Mvh. Peter Sørensen, Venstre

 • Robin Thomsen

  Når nu ikke der er en vej uden om det nye system og
  Når man vil give mulighed for tømning hver uge
  Tænker jeg følgende:
  Der hvor det ikke er et kapacitet spørgsmål men udenlukkende p.g.a lugt scenerne kunne man så ikke fra kommunens side give mulighed for ugetømning i den varme del af året og14 dages tømning resten af året

 • Anni pedersen

  Se nu at få sat en dato, endnu bedre, få afholdt et borgermøde, snarest muligt, hvor der orienteres om den ny affaldssortering, hvor man kan se containerne, og hvordan disse skal fyldes osv.
  Derved bliver mange spørgsmål besvaret. Og folk får måske ro i sindet.
  Jo før jo bedre, hvad ventes der på, ift møde.
  Anni

 • Mogens Bandholm

  FR´havn kommune
  -og affald

  Med den debat der er omkring vores håndtering af restaffald, er det positivt, at Plan- og Miljø udvalget er parat til at gå i dialog omkring affaldet, inden det implementeres i oktober. Man kan så kun håbe de lytter, og er villige til at foretage de ændringer, der er nødvendige.

  Den nye ordning (2018) for kommunen indeholder:
  • Glas, dåser og plast-ingen afhentning. Brug de offentlige.
  • Pap & papir 1 container pr. Husstand. Hver 4. uge.
  • Dag renovation 1 container hver 14 dag. Mod betaling muligt hver uge.
  • Storskrald afhentes hvis man ikke selv kan køre på genbrugspladsen.
  • Farligt affald – ingen afhentning. Bortskaffelse er dit problem. Dog må du lægge dine brugte batterier i en frysepose på containerlåget. (sic).

  Tjekker man forskellige kommuners affalds ordninger, er Fr ‘havn kommune mht. service & tilbud ikke særlig godt placeret. Langtfra. Det spørgsmål der især går igen er 14. dages tømning, og de problemer der er forbundet hermed. Jeg tvivler på idéen, men da den i udstrakt grad bliver brugt rundtomkring, skal den måske afprøves.

  Der hvor kommunen fejler totalt er håndteringen af farligt affald. Der er ingen service overhovedet! De kommuner jeg har undersøgt, har alle en ordning med en rød miljøboks der bliver hentet, samtidig med at en ny bliver stillet – Hjørring fx.

  https://hjoerring.dk/borger/teknik-miljoe/affald-og-genbrug/farligt-affald/

  Listen over farligt affald handler ikke kun om batterier i fryseposer. Det er andre kommuner vidende om – derfor den røde miljø boks. Her i kommunen er bortskaffelse dit ansvar. Dit valg er genbrugsstationen eller?

  Mogens Bandholm
  Trondsvej 22 1.th.
  Skagen

 • John Nebbelunde

  Nu har jeg senest fået at vide, at “blestof” absolut IKKE er madrester, kun indholdet derimod…
  At brugere af sådanne, bør skylle, vaske, skrabe disse bleer inden de kommer i den rigtige side af containeren…
  Da kommunen ikke ser sig i stand til at fremskaffe tre rums containere.

  Vil ikke afsløre hvem der har fortalt mig dette. 😉

 • Peter Sørensen

  Til Per Kempff-Nordkap:
  Jeg er helt enig i din oplevelse af at der, i indsigelsesnotatet, ikke reageres hensigtsmæssigt i forhold til mange af de indsigelser der er kommet til forslaget.
  Det blev derfor besluttet på Plan- og Miljøudvalgets møde, at Frederikshavn Affald (Forsyningen) skal afholde borgermøder hvor emner som lugtgener, hygiejne og æstetik mm. kan blive debatteret, INDEN ordningen implementeres fra oktober i år.
  Vi må håbe disse møder afføder en bedre overensstemmelse mellem borgerne og affaldsselskabet.
  De bedste hilsner
  Peter Sørensen, Venstre

 • Per Kempff-Nordkap

  Forvaltningen er uhyre lydhør over for borgernes rimelige bekymringer og fornuftige indsigelser. Det fremgår af indsigelsesnotater, at der er indkommet over 40 indsigelser. I denne sag har forvaltningen skønnet, at hele to indsigelser ikke bare er vrøvl og udvalgetderfor bør tage dem under overvejelse.
  Den ene er at fra nogle grundejere, som har en vej, hvor de nye skrallebiler ikke kan komme frem. Her behøver borgerne ikke anlægge en ny vej, men kan søge om dispensation.
  Den anden indsigelse er fra forsyningen. De har åbentbart klokket i det i første omgang.
  Alle os andre er bare nogle brokhoveder, der spilder forvaltningens tid. Undskyld

 • John Nebbelunde

  Tilbage savner jeg nu oplysninger om, hvilken kategori er “bleer” – her tænker jeg selvfølgelig på børnefamilier, plejehjem ect.

  Jeg har ikke set skyggen af oplysning fra kommunens side desangående, eller mangler der blot et tredje rum i containeren?

 • Mogens Bandholm

  Jeg tænker ikke på hvad vi fastboende kan gøre, men hvad alle de mange turister skal gøre med deres batterier. De har jo kun mulighed for at bruge de forhånden værende containere, og dermed ender det som restaffald.
  Affaldsproblematikken – de problemer har I arvet fra det gamle byråd. Jeg formoder, at ideen om afhentning kun hver anden uge er for at spare penge, for det kan jo ikke være af hensyn til miljøet? Dog tilbydes der afhentning hver uge – mod betaling forstås. Det er en ren win/win situation for kommunen. Dels spares der og dels får man nye indtægter. Men så luskede er I vel ikke?

 • Peter Sørensen

  Jeg mener at have set dit spørgsmål om batterier tidligere. Dem skal du bare lægge i en pose på låget af affaldscontaineren, så bliver de taget med ved næste tømning.
  På vores møde i Plan- og miljøudvalget tirsdag blev det bestemt, at der vil blive afholdt borgermøder om affaldsproblematikken. Alle er opmærksomme på de ting du peger på. Her vil der både blive talt om lugt, hygiejne og æstetik.
  Peter Sørensen, Venstre

 • Mogens Bandholm

  AFFALDS TØMNING hver 14. dag er i høj grad uhygiejnisk. Selv med rettidig omhu vedr. emballering, vil det i varmt vejr ikke alene give lugtgener – det indebærer også sundheds risici. Og hvem kan forestille sig vores mange sommergæster bekymrer sig om meget om renovering?
  En anden ting som kommunen åbenbart ikke interesserer sig for i forbindelse med renovation, er korrekt og nødvendig bortskaffelse af batterier! Der er INGEN steder man kan deponere dem, og slet ikke for turister. Batterier indeholder som bekendt tungmetaller der er miljø skadelige – meget! Så et spørgsmål til kommunen, hvad har I tænkt jer at gøre? Det haster!

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Plan- og Miljøudvalg skal i dag behandle nyt affaldsregulativ' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER