Generalforsamling: 2008 flot år i Turistforeningen

Generalforsamling: 2008 flot år i Turistforeningen

2. april 2009 - kl. 10:42 - af

Tirsdag aften var der generalforsamling i Turistforeningen, og dette havde 40 medlemmer takket ja til at deltage i. Mødet blev afholdt i de flotte nyrenoverede og lyse mødelokaler på Color Hotel Skagen.

Foto: Bestyrelsen ved årets generalforsamling

I det store hele var der tale om en lang opremsning af alle de positive ting som var sket i foreningen i det forgangne år. Årets økonomiske resultat udviser et overskud på 161.113,- mod et budgetteret underskud på 7.300,-

På generalforsamlingen var der genvalg til Michael Ax og Signe Larsen som bestyrelsesmedlemmer. Således udgøres foreningen bestyrelse nu af: Ulla Mosich (formand), Michael Ax (næstformand), Borgmester Erik Sørensen (kommunens repræsentant), Signe Larsen, Leif Fredborg, Bruno Rytter, Jill Byrdal, Jesper Winter og Søren Kristensen.

Her kan du læse formanden, Ulla Mosich’s beretning i sin fulde ordlyd.

Formandens beretning – Skagen Turistforening – 2008:

Velkommen til Skagen Turistforenings generalforsamling nr. 102 på Color Hotel Skagen.

Sidst vi havde vores generalforsamling her var i vores jubilæumsår 2006 med efterfølgende fest. Det var en dejlig aften – og 2006 var samtidig startskuddet til samarbejdet mellem de 4 100 års jubilarer i Skagen365 – nemlig Skagen Turistforening, Skagen Handelsstandsforening, Skagen Havn og som den sidste Skagens Museum i 2008. Det har været 3 forrygende år, som har sat Skagen-området på verdenskortet i en grad, som det sjældent er set.

Oprindeligt var Skagen 365 tænkt som en ramme omkring de 4 jubilæer, men det er besluttet, at samarbejdet fortsætter – meningen er, at der skal laves en række netværk, der forbinder Skagen-Områdets erhvervsliv på kryds og tværs med det formål at samarbejde om forskellige udviklingsprojekter. Et projekt er allerede i gang – Gastronomy365 – et forum hvor restauranter i området har sat sig sammen og er begyndt at arbejde med kriterier omkring brug af lokale råvarer og fersk fisk samt markedsføring af vores gode restauranter, og det er også meningen at Gastronomy365 skal være medarrangør af den årlige kvalitetets-fødevaremesse. Skagen365 er finansieret af de 4 jubilarer og modtager tilskud fra Frederikshavn Kommune. Vi forventer os meget fremdrift af dette samarbejde, som vi selv synes indeholder muligheder for dynamisk udvikling.

2008 har været et meget godt år for turisterhvervet i Skagen-området – vi har formået at skabe fremgang på overnatningssiden, hvor resten af kommunen og Danmark i øvrigt har haft tilbagegang. Jeg er ikke i tvivl om, at dette skyldes at vi i Skagen-området tager meget aktivt del i den markedsføring og produktudvikling der sker i Toppen af Danmark regi, ligesom Skagen Turistforening selv er meget aktiv i forhold til at sætte projekter i søen udenfor den egentlige højsæson, og aktørerne i branchen er blevet meget dygtige til at sælge ”off-season” produkter. Men det er også helt sikkert, at Skagens Museums salonudstilling og de mange arrangementer og den store pressedækning der har været omkring museets 100 års jubilæum har været det helt store trækplaster i 2008.

Som I senere vil se i regnskabet har vi i år opnået et overskud på godt 160t kr. Det betyder, at vi indenfor en overskuelig fremtid forhåbentlig helt kan få elimineret vores negative egenkapital som med udgangen af 2008 er kr. 350.000 – i dette beløb er der et rente og afdragsfrit lån fra kommunen på 285.t. kr., som vi har søgt eftergivet ved økonomiudvalget. Vi har endnu ikke fået svar fra udvalget – men hvis vi får en positiv tilkendegivelse, er jeg sikker på, at vi indenfor et par år helt kan have elimineret vores negative EK og derfor kan anvende det overskud der genereres til endnu mere markedsføring og produktudvikling for vores dejlige område.

Som jeg nævnte i min beretning sidste år blev Toppen af Danmark i 2007 udnævnt til ”superhelårsdestination” af VisitDK med projektet Naturen +30. Siden da har sekretariatet i TAD i samarbejde med turistbureauerne arbejdet hårdt på at lave den handlingsplan for 2009 – 2011, som nu foreligger. Handlingsplanen har over 3 år et budget på 16 mio. kr. – Frederikshavn, Læsø og Hjørring kommuner bidrager med i alt 6 mio. kr. og vi har lige modtaget meddelelse om, at region Nordjyllands vækstforum har bevilliget 7,5 mio. kr. til projektet. De resterende 2,5 mio. søges hos Visit DK samt forskellige fonde. Men med de beløb vi allerede nu kan regne med, kan arbejdet gå i gang for alvor – og det glæder vi os meget til. Det bliver 3 år med fuld skrue på udvikling og nytænkning – og det kræver en stor indsats fra bureauerne, men også fra erhvervet, som allerede er dybt involveret i forskellige arbejdsgrupper m.v.

Naturen+ 30 løber frem til 2015 – og det er bl. a. projektets målsætning at løfte overnatninger i TAD med 30% i forår, efterår og vinter, målt på 2008. Der er flere mål, vi satser på at nå – de kan ses i Handlingsplanen, som kan fås på turistbureauerne.

Det er ambitiøse mål, og med tanke på den økonomiske situation, kan man selvfølgelig stille sig selv det spørgsmål, om ambitionerne er for ”vilde”. Flere ting taler imod at målene kan nås – den svage svenske valuta og det vigende danske forbrug. Vi tror dog på, at danskerne i stedet for at vælge lange, dyre ferier, sikkert vil vælge at holde kortere ferier nærmere på hjemmet, ligesom alders-sammensætningen i det danske samfund gør, at mange har tid og råd til at rejse i deres eget land udenfor den egentlige højsæson. Nordmændene synes stadig det er dejligt at være norsk i Danmark – men vi har en stor opgave i at få overbevist det svenske marked om, at Danmark ikke er så dyrt som de tror, på trods af at den svenske krone omtales som pesetas eller sloty i folkemunde. Vi må få svenskerne til at forstå, at Danmark og især Toppen af Danmark er meget mere end blot ”prisvärdt”.

Den økonomiske situation på de nære markeder som Sverige og Tyskland gør umiddelbart 2009 til et spændende år – men vi vil kæmpe hårdt for i det mindste at bibeholde vores markedsandele i disse lande – og mon så ikke situationen letter i løbet af et år eller to.

Det er ikke blot på destinationsplan, der er tænkt store tanker omkring fremtiden – dansk turisme med VisitDenmark som bannerfører har i det forløbne år udtænkt en ny fælles vækststrategi frem til 2015, som blev offentliggjort her primo 2009. I korte træk går planen ud på at der skal satses meget bevidst på forskellige målgrupper, som kan skabe en værditilvækst – ligesom erhvervet skal opgraderes til at kunne generere en større indtjening og innovation og man satser på at styrke det offentligt-private samarbejde. Meget af strategien falder godt i tråd med TAD’s planer, så vi er rigtig godt med allerede i vores område på grund af den stærke destination, vi har udviklet over årene.

2 år har vi nu været en del af Frederikshavn Kommune og selv om det i begyndelsen var en lidt vanskelig vending at få ud af sin mund, så må jeg sige, at vi har et meget godt samarbejde i den nye kommune. Sæby, Frederikshavn og Skagen turistforeninger har en positiv ånd imellem sig og vi samarbejder på en lang række punkter. Der holdes jævnlige møder foreningerne imellem, hvor vi koordinerer vores indsatser. Vi har endvidere et godt og fornuftigt forhold til embedsmandsværket og ikke mindst har vi politikere i vores kommune, der indser at turismen er et meget væsentligt erhverv og dermed skattegrundlag for kommunen. Det er meget værd at have stor politisk velvilje og bevågenhed.

Vi har i flere år talt om at der skulle fyrtårne – altså store events som Skagen Festivalen, MC træffet, Litteraturfestivalen, Skagen har Englelyd og sommerballetter – til for at tiltrække gæster hele året. Det er stadig rigtigt – men vi skal også huske på, som en klog mand, nemlig næstformand Michael Ax, sagde – at alle de mange ”små begivenheder” som sker hos os – alt det er et fyrtårn i sig selv – se blot på vores aktivitetskalender her i marts måned. Der sker bare noget hele tiden – og gæsterne har fået øjnene op for det. Flere og flere af vores ”off-season” gæster deltager med fornøjelse i de mange arrangementer, som afholdes hele året – lige fra ture på Råbjerg Mile til banko i Råbjerg Hallen.

Vi har mange ildsjæle rundt omkring i Skagen-området, der gør et stort stykke arbejde til gavn og glæde for turismen, og jeg synes, at vi med rette kan være stolte af aktivitetsniveauet. Målet for vores arbejde er hele tiden at tiltrække flere gæster og skabe flere helårsarbejdspladser til vores kommune.

I november måned afholdt vi et velbesøgt medlemsmøde, som bød på foredrag om markedsføringsmuligheder på internettet og information om det kommende års markedsføringstiltag. Vi er glade for, at der altid kommer mange til disse møder, for det er vigtigt for os at have tæt kontakt med jer medlemmer. Vi hører altid gerne fra jer med ideer, positiv kritik og forskellige in-puts.

Bestyrelsen består af næstformand Michael Ax, Bruno Rytter, Signe Larsen og undertegnede, der tilsammen udgør forretningsudvalget. Derudover har Jesper Winther, Jill Byrdal, Leif Fredborg og Søren Kristensen sæde i bestyrelsen, som også rummer borgmester Erik Sørensen, der er udpeget som kommunal repræsentant.

Vi ønsker i bestyrelsen så vidt det er muligt at være repræsenteret i relevante, lokale netværk og udvalg, idet vi finder det er vigtigt, at vi er med hvor beslutningerne tages. På foreningens vegne deltager vi og Turistchefen i forskelligt udvalgs- og bestyrelsesarbejde:

Jesper Winther sidder i en af grupperne omkring arbejdet med Skagen Kulturhus, Michael Ax, LK og UM deltager i møderne omkring de 3 TF og Um sidder i Skagen Erhvervsforening hvor også MA er associeret medlem som direktør for Skagen By- og Egnsmuseum, og desuden i ETU-udvalget under Frederikshavn Kommune, bestyrelsesmedlem i Fonden TAD og derfra udpeget til bestyrelsen for TAD A/S. LK er af ETU udpeget til at være med i bestyrelsen for den nye spændende konstellation Nordjyllands Kystmuseum, som er Sæby Museum, Bangsbo Museerne og Skagen By- og Egnsmuseum, og hun sidder desuden i styregruppen for Skagen 365 samt kunstprojektgruppen for kulturhus Kappelborg.

Derudover har vi udpeget følgende til at repræsentere STF:

Mogens Eeg arbejder med Skagen Helse, Tilgængelighed, og sidder i Digets Fond. Thorben Pedersen sidder i bestyrelsen for Skagen Festivalen og Aksel Groth er udpeget til at sidde i Skagen Byfond.

Udover de her nævnte er der mange der på forskellig måde yder en indsats for vores forening – vi har folk at trække på til praktisk arbejde og vi har hoteller og restauranter, det villigt stiller op, når vi har brug for et værelse eller en middag til vores mange pressebesøg. Det sætter vi stor pris på.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke min meget engagerede og aktive bestyrelse. Vi har nogle frugtbare diskussioner, der er med til at sætte målene for vores arbejde, og det godt at arbejde sammen med jer.

Endelig vil jeg takke vores turistchef og hendes gode medarbejdere på kontorerne i Skagen og Aalbæk. I lægger stor ildhu og engagement for dagen – ikke alene er der rigtig god styr på økonomien – I sætter mange projekter i gang og sørger for, at de bliver fulgt til dørs med succes, foruden at I yder en stor indsats i samarbejdet TAD. Samtidig formår I, trods travlhed, at tegne Skagen Turistforening med imødekommenhed og professionalisme, så de mange gæster, der besøger vores kontorer får en god oplevelse. Tak for jeres måde at forvalte opgaven på.

2008 har været et godt år for turismen i Skagen-Området som helhed, og 2009 bliver et spændende år med store udfordringer – men vi ser på det kommende år med optimisme – vi har det gode samarbejde i Toppen af Danmark med superhelårsdestinationsprojektet. Vi produktudvikler, vi markedsfører, og vi er et af de bedste brands i dansk turisme, så vi har alle forudsætninger for succes.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Generalforsamling: 2008 flot år i Turistforeningen' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER