Ordet er frit: Miljøcenter stopper lokalplan

Ordet er frit: Miljøcenter stopper lokalplan

8. august 2010 - kl. 0:10 - af

Redaktionen har modtaget følgende fra Per Kempff-Nordkap:  MiljøCenter Århus stopper midlertid lokalplaner for Strandklit og siger samtidigt at kommuneplanen f.s.v.a. det område er ulovligt.

Dansk Naturfrednings lokalforening har bedt Miljøcenteret i Århus om at medvirke til at oplyse forholdene og omstændighederne der skal tages hensyn til i forbindelse med bl.a. lokalplansforslag vedr. Strandklit.

Foreningen By og Land Skagen har støttet Dansk Naturfrednings forening og nu har Miljøcentret skrevet til Frederikshavn kommune.
Miljøcentret siger, at Frederikshavn kommune ikke umiddelbart kan kan vedtage lokalplanen. Miljø centret tilbyder at hjælpe kommunen ved i dialog at tilpasse både kommuneplan og lokalplan til den p.t. gældende lovgivning.
Samtidig vil Miljøcentret gerne tale med kommunen om kommunens boligplanlægning i det hele taget, idet man samtidig gør opmærksom på, at man er bekendt med Skagens erhvervsliv samlede henvendelse til Borgmester Lars Møller.

Herunder kan du læse kopier af By og Lands skrivelse til Miljøcentret og Miljøcentrets henvendelse til Frederikshavn kommune.

By og Lands skrivelse til Miljøcentret

Miljøcenter Århus

Vedr.: planlægning af nye boliger i Skagen

Foreningen for By – og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg sogne er blevet orienteret om, at DN Frederikshavn har rettet henvendelse til Miljøcenter Aalborg i forbindelse med, at Frederikshavn kommune har sendt 2 lokalplaner i høring.

Frederikshavn ny kommune har i sin 3 årige levetid vedtaget 27 lokalplansforslag for Skagen by og en kommuneplan, for hvilken mange af lokalplansforslagene allerede kræver nye korrektioner med vedtagelser af div. kommuneplanstillæg.

Frederikshavn ny kommune har i sin korte levetid skabt rum for ca. 1500 nye boliger i Skagen, jf. vedlagte bilag sammenholdt med Skagens nuværende samlede boligudbud på ialt 6.500 incl. sommerhuse og fritidsboliger. Med et faldende befolkningstal til de nu 8.200 er det påfaldende, at kommunen prioriterer at angribe de områder, der er mest sårbare i og omkring Skagen.

I Skagen midtby har man vedtaget helt nye lokalplaner til afløsning af de bevarende lokalplaner, der eksisterede for området i Skagen kommune. Kommunen har forhøjet hele midtbyens profil med en hel meter og fastat bebyggelsesprocenter op til 150%, samt tilladt grundstørrelser helt ned til 150 m2 uanset, at behovet for forøget og fortættet bebyggelse er særdeles begrænset.
Kommunen har derudover forøget mulighederne for butiksareal med 20 – 30 %.

Vor forening skal herved i forlængelse med DN Frederikshavns henvendelse ligeledes anmode Miljøcentret om at forestå en grundig undersøgelse af behovet for og perspektiverne ved en overudnyttelse af Skagens efterhånden meget begrænsede natur – og kulturområder.

Vi skal endvide henvise til, at samtlige erhvervsforeninger i Skagen den 15/4-2010 henvendte sig til borgmester Lars Møller for at få en samlet mulighed for en sammenhængende planlægning for Skagen, jr. vedlagte bilag
Vi skal endeligt særligt henvise til Skagen Kommuneatlas 2000 side 11, der beskriver netop et af de områder, som DN Frederikshavn skrivelse omhandler og derfra citere:

“Skagens fremtid – Nordmarken. Nordmarken er ikke en egentlig bydel, men et spændende område, der gennem mange år har været det uoffecielle landområde til byens folk – dem der ikke drev landbrug, men blot havde brug for en smule jord. Der er kolonihaver, minkfarme og “smålandbrug” med lidt heste, høns og får, også her karakteriseret ved en udbredt grad af genbrug, især blikplader. Anvendt til hegn og huse er det med til at give området denne særlige karakter af bymark, et område som enhver by bør have.”

Afslutningsvis skal foreningen ikke undlade at påpege, at der siden tresserne i forrige århundrede har være kontinuerlige bestræbelser på i samarbejde med universiteter, fredningsstyrelsen, div. fonde og myndigheder at arbejde med at registrere og bevare det særlige by -, havne – og kulturmiljø, som Skagen udgør. Det er med beklagelse at Ny Frederikshavn kommune som noget af det første med et pennestrøg halverede antallet, ca. 900 af de bevaringsværdige huse alene i Skagen midtby . Det skal i den forbindelse oplyses at der på grund af sandflugt og oversvømmelser m.v. ikke er mange huse der er over 200 år gamle, og slet ikke rester af den tidligere middelalderby.
By og Land håber på en velvillig behandling af ikke bare vor men også DN Frederikshavns henvendelser.
28 juli 2010 Med venlig hilsen
Jens Daugaard, formand.

————————————————–

Miljøcentrets henvendelse til Frederikshavn kommune

Frederikshavn Kommune

Indsigelse mod forslag til lokalplan SKA.BE.06.01.01 og kommune- plantillæg nr. 09.11 – Bolig- og erhvervsområde ved Strandklit

Frederikshavn Kommune har fremlagt ovennævnte planforslag i offentlig høring med indsigelsesfrist den 4. august 2010.
Planforslagene giver mulig- hed for at udnytte et område ved Strandklit i Skagen til blandet bolig og er- hverv. Anvendelsesbestemmelserne i lokalplanforslaget er ret brede, og planens bestemmelser om arealanvendelsen giver bl.a. mulighed for at an- vende planområdet til hotellejligheder/restaurant.

Efter miljøcentrets vurdering åbner lokalplanforslaget mulighed for etable- ring af et feriecenter. Området ligger indenfor kystnærhedszonen, hvor plan- lægning efter planlovens § 5b forudsætter en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, og hvor ferie-fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser.

Miljøcentret finder ikke, at kravene i planlovens § 5b er opfyldt med de fore- lagte planforslag, og der gøres derfor indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1 og 2. Dette vurderes at gælde uanset, at der i den gældende kommuneplan- ramme (erhvervsområde SKA.E.06.01) er åbnet mulighed for ”overnatningsfa- ciliteter”.

Det fremgår af planlovens § 29, stk. 1, at miljøministeren har pligt til at fremsætte indsigelse overfor bl.a. forslag til kommuneplantillæg, såfremt de ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser. Udtrykket over- ordnede interesser dækker efter lovbemærkningerne forhold, som har inte- resse ud over kredsen af en kommunes indbyggere og typisk også har inte- resse for kommende generationer. Et katalog over overordnede interesser fremgår først og fremmest af ”Oversigt over statslige interesser i kommune- planlægningen”, udsendt af Miljøministeriet 2006.

Indsigelsen betyder, at byrådet ikke kan vedtage planforslagene endeligt, før der er opnået enighed med miljøcentret om forslagenes indhold. Miljøcentret indgår gerne i dialog om de nødvendige ændringer. Kommunen er således velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse af sagen.

Ved den lejlighed vil vi også gerne drøfte rummelighed for boliger i Skagen generelt og herunder de planlægningsmæssige og administrative redskaber, som kommunen har til rådighed for at fastholde områder udlagt til ”helårsbe- boelse” til netop denne anvendelse.

Vi gør i den forbindelse opmærksom på henvendelse af 26. juli 2010 fra Danmarks Naturfredningsforening – Frede- rikshavn Afdeling, som den 27. juli er videresendt til Frederikshavn Kommune til orientering. Miljøcentret er endvidere bekendt med brev af 15. april 2010 fra Flemming Stig, Ulla Mosich, Allan Kastor Andersen m.fl. til borgmester Lars Møller.
Med venlig hilsen
Ejler Toft Jensen Arkitekt
Miljøcenter Århus

En kommentar til “Ordet er frit: Miljøcenter stopper lokalplan” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

En kommentar til “Ordet er frit: Miljøcenter stopper lokalplan”

 • Ejnar Jacobsen

  Åbent brev til Minister for turisme, Campingrådet, turistchefer, campingpladsejere, Skov- og Naturstyrelsen, kommuner, havne og andre,
  der er berørt af denne sag.

  Ang. den hetz der kører mod folk med en autocamper, motohomes, wohnmobil, bobil, husbilar, eller hvad de nu kaldes i de forskellige lande.
  Det er på godt dansk en bil med indbygget bolig.

  Jeg synes lige så godt, at vi autocamper-folk kan melde rent ud.

  Vi er ikke campister med telt eller campingvogn, der har brug for ophold på en campingplads –
  som i dag mange steder er en stor forlystelsespark med hvad dertil hører.
  Vi er ikke campister der søger en hytte på en campingplads.

  For mange år siden kørte folk med hestevogne, når de var på farten, og derfor blev der oprettet
  Kongeligt priviligerede kroer langs landevejene. De sørgede for at de rejsende kunne få overnatning og forsyninger.
  Den første danske kro, som fik sit kongelige privilegium var Bromølle Kro på Sjælland i året 1198.

  I sidste århundrede blev der oprettet teltpladser til folk, som rejste med telt og senere blev disse pladser
  udvidet først til campingvogne – og derefter med små hytter til dem, der ikke havde telt eller campingvogn.
  I dag bliver disse hytter sågar skiftet ud med små luxus sommerhuse, hvor der er soveplads, bad, toilet og køkken.
  Derved mister de Danske kroer og hoteller en del af deres kunder.

  Nu er vi i det 2100. århundrede og der er rigtig mange danskere og udlændinge, der kører i en bil med
  indbygget bolig med soveplads, bad, toilet og køkken.

  Til denne rejseform har vi ikke brug for de faciliteter, som findes på en campingplads. Nu har vi snarere igen
  brug for en parkeringsplads uden for en Kongeligt priviligeret kro, hvor vi kan købe os et måltid mad,
  hvis vi ikke selv vil lave det i vores køkken, og derefter tilbringe aften og nat i vores medbragte bolig.

  Denne nye rejseform må campingpladsejere, kommuner , Campingrådet, politi og andre myndigheder indse er kommet for at
  blive, og så indrette sig efter det, hvis de ønsker, at vi lægger vores penge i Danmark.

  Ellers finder vi andre steder vi kan lægge vores penge, det er vi godt gang i med.

  Campingpladsejeren skyder sig selv i foden, vi kommer aldrig til at benytte den form for camping, der tilbydes i dag.
  Vi er (mange seniorer) jo et helt andet segment end børnefamilier og “fastliggere” i campingvogne.

  Der er heldigvis campingpladsejere, der har indset det og er ved at tilpasse deres pladser til os.
  Og med en pris der svarer til det behov, vi har – og dem støtter vi naturligvis – og samtidig vil vi støtte deres by
  ved at gøre vores indkøb der.

  Hvis hetzen mod os fortsætter, er det næste (der allerede er ved at ske) – at alle, også udenlandske camper-turister
  blive skræmt væk af forbudsskilte og campingpladsejere – godt hjulpet af Campingrådet, Skov- og Naturstyrelsen ,
  politi og andre myndigheder. Og vi danske, der benytter denne form for transport, vi kører mod nord eller syd til mere
  venligsindet område.

  Jeg har netop oplevet den store glæde at møde en turistchef, som har set at Danmark er i 11. time, hvis ikke de
  mange tusinde turister helt skal vælge Danmark fra, når de skal vælge hvilket land, de vil lægge deres penge i.
  Og derfor er han gået aktivt ind i kampen for at vende denne udvikling.

  Kommunerne ved jo også godt at de skal følge med tiden, de har jo f.eks. oprettet cykel- og gangstier,
  og for at gøre dem helt pefekt er der bygget shelters (åbne hytter)som folk gratis kan overnatte i.
  ( Nu håber jeg ikke campingpladsejerne også vil forbyde dem. )

  Det vi autocampere har har brug for, er en parkeringsplads i – eller tæt på bycentrum, turistmål, handelssteder,
  spisesteder osv., hvor vi kan parkere vores bil natten over og sove i den.

  Og om vi sover på bagsædet i en almindelig bil eller på en briks i bobil
  – det er og bliver aldrig camping, ifølge færdselsloven, men kun parkering.

  På egne private vegne –
  med venlig autocamper hilsen
  Ejnar Jacobsen
  Gotlandsvej 14
  8800 Viborg
  telefon 40161410
  mail ejnar@jacobsen.mail.dk

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Ordet er frit: Miljøcenter stopper lokalplan' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2023 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER