Fra oversvømmelse til regnvandssø – det logiske valg

Brovandeskolen.

Fra oversvømmelse til regnvandssø – det logiske valg

29. juli 2013 - kl. 9:04 - af

I en sommer med de højeste temperaturer og den laveste nedbør i mands minde kan det være svært at tænke på oversvømmelse og regnvandssø – – – – men det er der bestemt mange gode grunde til. Det ligger stadig i alle vores erindring den massive oversvømmelse, vi oplevede nytårsdag 2013. Længere er det ikke siden, men billederne taler for sig selv.

En anden grund er det historiske faktum, at der allerede i 2001 af Hedeselskabet blev anbefalet til Skagen Kommune at anlægge 7 regnvandssøer i Nordbyen. Det blev senere indarbejdet i Skagen Kommunes spildevandsplan. Det er til gengæld aldrig blevet gennemført, hverken før eller efter kommunesammenlægningen. Derfor er der en god grund til igen at hanke op om problematikken.

Et godt eksempel på det nødvendige og det æstetiske godt kan gå hånd i hånd kan ses på dette link fra Silkeborg Forsyning http://www.silkeborgforsyning.dk/Regnvandsbassiner.aspx?ID=150 . I Silkeborg tilbyder man endog at øse ud af sin viden og erfaringer, hvis vi/kommunen/forsyningen er interesserede.

Vi har tidligere påpeget risikoen for at miste Blå Flag på Sønderstrand ved lemfældigt at udlede forurenet regnvand direkte til havet. Hvem tør satse både Skagens og Frederikshavn Kommunes eksistensgrundlag? Tør Frederikshavn Forsyning, når konsekvenserne heraf er så store?

Politikerne i Plan- og Miljøudvalget (PMU) (John Christensen, Paul Rode Andersen, Jens Hedegaard Christensen, Erik Sørensen samt vor lokale Pia Karlsen) besigtigede området sammen med embedsmænd den 4. juni. De tog sig god tid til at høre på os, den aktuelle situation samt vores forslag til placering af en regnvandssø som buffertank til opsamling af regnvand, overflade- drænvand til bundfældning af forurening forud for udløb i Guldmajsgrøften og senere Sønderstrand. I referatet står der ordret ”Udvalget drøftede sagen og tilkendegav, at man ønsker, at der arbejdes hen imod en løsning, hvori der indgår regnvandsbassin”. Vi takker for tilsagnet og forventer det selvfølgelig udmøntet.

Ved at følge kloakeringen fra Cronborgvej mod nord ad Nedre Mosevej må det også stå klart for alle de involverede parter, at der er særlige forhold omkring Nordbyen og grundvandsspejlet. Noget områdets beboere altid har vidst.

Vi ser det som en positiv udvikling, at vi er blevet anmodet om at deltage i møde på Brovandeskolen den 13. august med embedsmænd fra Frederikshavn Kommune samt Brovandeskolen. Dagsordenen er dræning i forbindelse af etablering af en multibane. Henrik Jørgensen og jeg deltager selvfølgelig for aktivt at medvirke til den optimale løsning af en opgave med at få vand til at løbe i et naturligt fald i et næsten fladt område. Det bliver bestemt en udfordring!

Alvoren i dette indlæg er selvfølgelig, at Nordbyen ikke længere kan vente på hensigter, planer og tomme ord. Vi forventer handling denne gang.

Andre i byen har gjort os opmærksomme på, at der også er kloakeringsproblemer i deres område. Vi opfordrer derfor dig/jer til at skrive en kommentar til dette indlæg. Så vil vi samle alle kommentarer og loyalt overdrage dem til kommunens embedsmænd, så deres arbejdsgrundlag gøres bedst muligt. Tøv ikke – det er jeres områdes fremtid, det handler om.

Med håb om rigtig mange kommentarer på vegne af Borgermødet

Jens Ove Bagterp

 

8 kommentarer til “Fra oversvømmelse til regnvandssø – det logiske valg” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

8 kommentarer til “Fra oversvømmelse til regnvandssø – det logiske valg”

 • husk vi har kommune valge i år så tænk på hvem i stemer på

 • Jens Ove Bagterp

  Kære Ole Rasmussen.

  Regnvand, overfladevand og drænvand er meget kompleks for Nordbyen, da der er så fladt i området. Desuden spiller det ind, at presset fra Skagerak er med til at forstærke den naturlige afstrømning fra nord mod syd.

  Der bliver sat 2 ekstra billeder ind af vores gode Webredaktør. De første viser placeringen af de 7 regnvandssøer fra Hedeselskabets rapport. Der vil det næppe være muligt at anlægge cykelstier, men læserne kan se, hvor vandet løber hen, hvis Forsyningens pumper slukkes. Der er sikkert lokale borgere, der vil opdage, hvor tæt det er på egen bolig.

  Borgermødets forslag til en enkelt regnvandssø med sti omkring, hvor vandet pumpes hen, renses og bundfælder før udløb til Sønderstrand er netop placeret på samme sted, som Hedeselskabet har anvist. Vi har desuden foreslået et rekreativt område og en sti med forbindelse til den nuværende Nordsøsti forbi regnvandssøen ud til Naturcenteret.

  Den løsning kombinerer det nødvendige med det rekreative i en kombineret løsning.

  Nu mangler kun regnvandssøen at blive etableret.

  Med venlig hilsen
  Jens Ove Bagterp

 • Ole Rasmussen

  “7 regnvandssøer” står der i artiklen.

  Det lyder spændende.

  Denne del af byen vil måske kunne få et meget attraktivt område med søer og stier. Da en evt. etablering af “7 regnvandssøer” vil kunne give gælde de næste 50 år, betyder det måske ikke så meget at det koster lidt ekstra at etablere.

  Med et stisystem langs de “7 regnvandssøer” kunne også turisterne og cykelister komme rundt i denne del af Skagen. Hvis der evt. kunne tænkes nogle MTB helheder ind i et evt. projekt, kunne projektet måske give værdi og motion til flere.

  Ved at overvej små broer over de forskellige “grøfte” kunne området blive mere tilgængeligt for flere.

  Håber i får et godt møde med kommunen.

  NB: Findes der en tegning der viser de “7 regnvandssøer” ?

 • Jens Ove Bagterp

  Dette indlæg havde det enkle formål at orientere om det hidtidige forløb omkring oversvømmelse og afledning af vand i Nordbyen. Det havde også til formål at få indlæg fra byens borgere. Der må være nogen, som har en mening herom. Kortfattede indlæg er bestemt også velkomne.

  Vores intention er at kombinere det nødvendige med det rekreative gennem etablering af en regnvandssø mellem kolonihaverne og Poul Eegs Camping nord for Thorsvej/Odinsvej. Her er der mulighed for at rense forureningen i regnvandet og drænvandet gennem filtre og bundfældning forud for udløb til Guldmajsgrøften og efterfølgende til Sønderstrand, Det sikrer et fortsat Blå Flag og Skagen Bys indtægtsgrundlag. Se vandet som en ressource i stedet for et spildprodukt.

  Henrik Jørgensen og jeg har allerede forberedt vores møde med embedsmændene på Brovandeskolen, og vi har samlet en del fakta sammen, da naturlig afstrømning af vand ikke kan finde sted i et område med omkring 1 meters fald over flere kilometers afstand. Det er altså kun i Tivoli, vand kan løbe opad. Materialet er sendt og giver forhåbentlig grund til grundige overvejelser forud for vores møde.

  Derfor ser vi gerne nogle indlæg fra de lokale, så vi har nogle flere indfaldsvinkler med os til gavn for hele byen.

  Samtidig vil jeg henstille til, at indlæggene ikke bruges til at slå hinanden i hovedet med verbale baseball køller.

  Med venlig hilsen
  Jens Ove Bagterp

 • Per Kempff-Nordkap

  Pia Karlsen – du siger jeg starter en ny negativ omtale af noget som jeg ikke har tilstrækkelig indsigt i – det sidste kan sagtens være, for det er meget tekniske spørgsmål og lovgivninger er meget indviklet

  Er det drænvand eller er det vand – der går skillelinien som Pia Karlsen så godt ved mellem kommune og forsyning.
  Der er spørgsmål som du og kommunalbestyrelsen selv kan afgøre og andre som er overladt ti andre instanser.

  Det der er min pointe og mit ærinde er, at du og kommunalbestyrelsen allerede for lang tid siden havde kunne gøre det mindre ( etablering af en regnvands sø og tilslutte afvandingen af skolen til et allerede eksistrende afløb, men af den forkerte slags – det er det der kræver en midlertidig dispensation – det sidste ville være af stor betydning for skolen og have næsten øjeblikkelig virkning) men i har valgt noget andet – og det tror jeg er fordi direktionen og forsyningen ikke kan blive enige – hvis jeg skulle tage fejl – må begge både direktion og forsyning så meget undskylde

  men hvad skyldes det så – er det da rimeligt at spørge

  med venlig hilsen
  Per Kempff-Nordkap
  http://www.liste-h.dk

  PS Jeg finder det negative er, at nordbyen svømmer

 • Per Kempff-Nordkap, jeg synes du igen forsøger at brygge starten på “ny negativ omtale” af noget, som du måske ikke har tilstrækkelig indsigt i, men du benytter også lejligheden til at trække mit navn med……det forstår jeg ikke nødvendigheden af.

  Vi (og dermed også jeg) har allerede politisk i PMU lagt op til der skal etableres regnvandssø. Kommunen og forsyningen har nu indbudt til en borger dialog, for at nå frem til den rigtige (og bedste) løsning etableres. .

  Mit indlæg handlede, som borger i området, blot om, at flere burde vise projektet opmærksomhed.

  Mh
  Pia Karlsen

 • Per Kempff-Nordkap

  Til Pia Karlsen

  Hel problematikken med vandhåndteringen i Nordbyen er særdeles komplex og utrolig bekostelig, men der ligger en hel redegørelse med div forslag fra gammel Skagen kommunes tid fra Hedeselskabet.
  Det ser dog ud til, at Direktionen og Forsyningen ikke kan finde en fælles løsning – tilbage står imidlertid, at noget kan gøres øjeblikkelig for 3 – 4 millioner.
  I Pia du og dine med kommunalbestyrelsesmedlemmer kunne uden at ødelægge den øvrige proces sætte etableringen af aflastnings søen, som gruppen tidligere har foreslået i gang. Den ville give nordbyen et rekreativt spænden miljø samtidig med at en del af løsningen ville være fuldbragt

  Den store fuldstændige løsning tror jeg slet ikke kommer på en gang og det er måske heller ikke nødvendigt f.eks kunne man som en hel midlertidig løsning, mens de kloge tænker, knytte afvandingen af Brovandeskolen til det allerede eksisterende afløb.
  Det skal man bruge en dispensation til – men er der noget, vi er gode til i vor kommune, er det dispensationer.
  Man behøver ikke udsætte det første skridt, blot fordi man ikke kan tage det sidste samtidig.

  Med Venlig Hilsen

  Per Kempff-Nordkap
  http://www.liste-h.dk

 • Kære initiativ gruppe
  Jeg håber og tror den dejlige varme og tørre sommer er årsagen til den manglende interesse for at kommentere på jeres indlæg.

  Det kan i min optik ikke være et tegn på, at de der bor her ude i Nordbyen, ikke har set problemet og flere burde derfor give udtryk for deres holdning og have en interesse for at forholdene ændres.

  Som borger bosat i området, er jeg i hvert fald spændt på at se hvilke løsningsforslag der fremlægges. For når først efteråret og vinteren sætter ind med regn og sne, kan ingen være i tvivl om, at noget bør gøres. Ikke mindst med tanke på den grundvandsstigning vi fortsat ser. Det vil bestemt ikke gøre problemet mindre i fremtiden. Med mindre man ønsker selvanlagt pool i haven 🙂

  Jeg mener i hvert fald, at jeres indsats havde fortjent en større borgerinteresse.

  Vh
  Pia Karlsen
  Fallingen 16

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Fra oversvømmelse til regnvandssø - det logiske valg' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER