Læserbrev: Indsigelse og tanker omkring kommunens renovationsplaner

Læserbrev: Indsigelse og tanker omkring kommunens renovationsplaner

6. februar 2018 - kl. 6:41 - af

Uden at have modtaget direkte besked, er det kommet os for øre om de planer der barsles med for kommende renovation ? Forudbestemt ? Gennemtænkt ?

Vi ønsker i hvert fald ikke endnu en container stående til madaffald.

Vi har ikke noget madaffald.

Al afskåret grønt ender i vores kompostbeholder i haven. Erhvervet for 100 kr. via Skagen Kommune for ca 18 år siden. Det fungerer optimalt for os, takket være flittige regnorme over tid.

Tømning hver 14. dag synes hovedløst.

Vi synes at renovationsselskabet er visionsløst.

Al den energi der er i grønt madaffald burde returneres til vores udpinte landbrugsjord. Ikke brændes af. Næringsværdien i vore høstede afgrøder falder drastisk. Hvorfor mon ?

Fokus burde også være på hårdt/blødt plastik til genanvendelse. Og ja det kræver dyre rensningssystemer, men menneskeheden som helhed har ikke råd til andet hvis bæredygtighed og moder jords tilstand da blev forstået.

Frederikshavn Kommune burde lægge sig i selen her nordenfjords, således f.eks. at kommunerne i Vendsyssel arbejdede sammen om bæredygtige fælles renovations løsninger.

Lukningen af forbrændingen her i Skagen nærmer sig. Nu skal der snart transporteres tonsvis af affald over Hulsig Hede sydover. Til Forbrændingen i Frederikshavn der siges ikke at kunne kapere mængden, så der skal udvides.

For ikke at glemme de arbejdspladser der ryger i Skagen i den forbindelse. Og ikke mindst et øget trafikpres nord og syd gående.

Vi vil opfordre til: – At man gentænker og arbejder på fællesløsninger i et større geografisk område.

                        – At At vi viser vejen. Grøn kommune.

                        – At Skagen forbrænding bevares og udvikles.

                        – At alt grøn affald leveres tilbage til markerne.

                        – At der kommer fokus på genanvendelse af hårdt/blødt plastik.

 

At man tænker i forskelligartede indsamlingssystemer til brugergrupperne. Fastboende, industri og turister mv.

Forhåbentlig god arbejdslyst og kreativ nytænkning ønskes for de ansvarlige.

Med venlig hilsen
Susen Dennis

10 kommentarer til “Læserbrev: Indsigelse og tanker omkring kommunens renovationsplaner” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

10 kommentarer til “Læserbrev: Indsigelse og tanker omkring kommunens renovationsplaner”

 • Jens Hedegaard

  Tak for dit indlæg i Affaldsdebatten Svend Erik Floor, og med dig også andre der har givet deres meninger til kende i debatten.
  Sagen har været i offentlig høring. I den fase skal politikkerne ikke gå ud at påvirke borgerne i den ene eller anden retning. Politikkerne skal derimod “Høre” (læse) hvad borgerne er kommet med af kommentarer til ordningen og derefter gå i dialog med selvsamme borgere.
  Det er lige nøjagtig det vi agter at gøre, når vi har et overblik over jeres tilbagemeldinger.
  Hele affaldssagen bliver kørt i tæt samarbejde med Plan-og Miljøudvalget (det politiske)og Frederikshavn Forsyning (entreprenøren)med en fælles arbejdsgruppe som basis.
  Når vi kommer længere hen i processen, stiller jeg som Bestyrelsesformand i Frederikshavn Forsyning, op til en hver tid i en dialog omkring den kommende affaldsordning. Vel at mene inden der bliver truffet nogen beslutning !

 • Høringssvar vedrørende affaldssortering i Frederikshavn Kommune
  CEO – 2017 – 04 381
  Skagen, den 5. februar 2018

  Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne kan se det gode i, at der indføres sortering af affaldet og der sker en genanvendelse af dette. Samtidigt ser foreningen gerne, at der indføres et maksimalt system som på et eller andet tidspunkt kommer krav om. Det maksimale system er vel 100 % hvis det nogensinde opnåeligt?
  Det virker som om hastesag at få indført affaldssortering i kommunen, men i henhold til Miljøstyrelsens krav skal der være en samlet sortering af affaldet på 50 % i år 2022 og 65 % i år 2030. Derfor vil det være en meget godt at vurdere de forskellige systemer set i forhold til kommunens forskellighed fra syd til nord og øst til vest.

  Eksempelvis er Skagen registret som en by med helårsbeboelse, men desværre er en stor del af helårsboligerne anvendt til sommerhuse / fritidshuse hvilket giver en meget anderledes tømningsordning i forhold til en by, hvor boligerne udelukkende anvendes til helårsbeboelse.
  Derfor ville en prøveperiode i på et anderledes system i et begrænset område være en mulighed for at vurdere, om projektet fungerer, eller der skal ske ændringer i forhold til at indføre det i hele kommunen.
  Her bør Sæby eller Skagen være referenceområde til at indføre et nyt affaldssystem, da byerne er et afgrænset område, men har de fleste aspekter af brugere og de fleste situationer for affaldshåndtering, hvor Skagen har alle former og det vil give mulighed, for finde den rigtige æstetiske affaldssystem, der kan indpasses i en by med hvor der er en stor bygningskultur og miljø, og som har en meget stor indtjening på turismen.

  Skagen kunne vælges som reference område således, at der kan skabes et æstetisk system med hensyn til affaldsspandene, således de fremstår i et godt design der er indpasset til det bymiljø, vi alle gerne vil bevare, og som ikke skæmmes af en række standardspande, der kan fjerne den gode oplevelse for turister og borgerne i byen.
  Her kunne Forsyningen vise vejen frem og enten udskrive en konkurrence om at designe et system af affaldsbeholdere, der passer ind i miljøet eller se på mange andre muligheder, der findes på dette område.
  Skagen som referenceby bør ikke ses som nogen form for særbehandling. I forvejen har Frederikshavn skilt sig ud under mottoet; Energibyen Frederikshavn.
  Frederikshavn Kommune som den grønne kommune må også tage initiativet til at komme på landkortet i forbindelse med at nytænke håndteringen af affaldet, og her kommer den digitale teknologi ind i billedet og her kommer elektronisk baseret tømning ind i billedet og dette har allerede været omtalt den 24.07. 2015 i Harddisken på P1, hvor et finsk firma medvirkede. Firmaet havde på daværende tidspunkt en lang række forsøg i gang.
  Link til udsendelsen:

  https://www.dr.dk/radio/p1/harddisken/harddisken-2015-07-08-2

  Elektronisk baseret tømning forudsætter en sensor fastsat på indersiden af containerens låg samt et system til analyse af data og et logistisk system, baseret på GPS systemet, der kan optimere den daglige kørsel til de containere, der er klar til tømning.

  Et næsten tilsvarende system anvendes i forbindelse med mekanisk bekæmpelse af rotter, hvor der i brøndene er indbygget fælder og når disse skal tømmes, gives der via GPS besked om dette.

  Investeringen vil over tid tjene sig hjem med færre kørselstimer og mindre brændstofforbrug. Det sidste må også være interessant for en kommune, der gerne vil være i front på energi-og klimaområde.
  Endvidere giver systemet mulighed for, at der kan betales for de tømninger der sker i løbet af året og dermed kan der reduceres i afgiften for borgeren. Herved opnås en meget retfærdig betalingsform, og det betyder de måneder, hvor der visse steder er spidsbelastning, løses ganske automatisk.
  Systemet kan endvidere anvendes til glascontainerne, således at de tømmes, når de er fyldt op – igen besparelse af timer og energi.
  Med dette system kan Frederikshavn virkelig blive grøn og vise fremtiden for, hvordan affaldet håndteres, og Forsyningen / kommunen kunne supplere det med at opføre et biogasanlæg og dermed producere el til forbrugerne i stedet for køre det sorterede bioaffald ud af kommunen. Det koster også timer og energi.
  Elenergien kunne anvendes til opladning af elbiler i kommunen fra godt designede ladestationer – grøn energi placeret centralt i kommunen.

  Såfremt Forsyningen / kommunen vælger et andet system, skal dette naturligvis være forberedt, så sensorer kan indbygges i låget, eller hvor de nu placeres, så vi ikke skal skifte igen.

  Det ville være en meget stor fordel, at sorteringssystemet udbygges til det maksimale fra starten – både for at gøre det lettere for borgerne, og i særdeleshed for at der ikke skal skiftes system med jævne mellemrum. Det giver ro for Forsyningen og for borgerne, som kan få etableret plads til containerne/affaldsbeholdere.

  Derfor vil Skagen være ideel som referenceby til dette system, og der kan udføres en seriøs evaluering af projektet, før dette eventuelt indføres i hele kommunen.
  Såfremt et sådan system indføres i Frederikshavn kommune, kan kommunen blive stedet, hvor andre kommuner fra ind- og udland vil komme for se, hvad æsteiske og intelligente løsninger kan give.

  Det vil naturligvis være nødvendigt, at der afholdes borgermøder, information og dialog med borgerne, således at alle ved, hvad der skal ske, og hvordan man håndterer systemet, fordi en vellykket affaldssortering er baseret på kommunikation mellem brugerne og Forsyningen, således at man får borgerne med og ikke imod systemet.
  Rengøring af spandene skal være i Forsyningens regi – det kan ikke være korrekt, at diverse affaldsstoffer blot skylles ud over jorden.
  De plastposer, der skal anvendes til at pakke madaffaldet m.m. ind i, skal naturligvis være biologisk nedbrydelige, og for at undgå at der anvendes alle mulige andre typer plastposer, er det nødvendigt, at Forsyningen permanent leverer plastposer til brugerne. Dette sker i en række andre byer i Danmark.

  Idet Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne ser frem til, at kommunen og Forsyningen tager en fremtidssikret og i særdeleshed en æstetisk, teknologisk og digital løsning på håndteringen af affaldet under mottoet: ”Forud for fremskridtet”

  P.f.v
  Poul Nedergaard Jensen Erik Vium
  Formand Sekretær

 • Kan vi nu ikke bare afslutte debatten og indstille at Svend Erik Floor,som vores forsøgskanin.
  Det her er jo ikke seriøst.
  Jeg får noget insektspray med hjem fra Afrika,så kan Svend Erik også prøve det og sende en rapport til Byrådet.

  Tak for debatten

  MVH
  Poul

 • Svend Erik Floor

  Affaldssortering. Hvad kan man mene i en høring?
  Det korte svar er: Stort set hvad som helst. Utvivlsomt har de politikere og embedsmænd, som i sidste ende skal træffe afgørelserne også deres. Her kommer til gengæld en af de lidt længere meninger til høringen om nyt affaldsreguleringsregulativ. Forhåbentlig bliver dette opfattet som et forsøg på at nuancere og kvalificere debatten:
  Bemærkninger til regulativ for husholdningsaffald, fremlagt til offentlig høring i perioden 8.januar 2018 til 6.februar 2018
  Som borger kan man kun være enig i princippet om en bedre sortering af husholdningsaffaldet, som forslaget er udtryk for , også fordi man herved følger op på såvel internationale som nationale forpligtelser og vedtagelser. I Danmark, herunder Frederikshavn Kommune skal ordningen, som det fremstår, være indfaset senest i 2022.
  Området, som regulativforslaget omhandler, er i praksis underlagt Frederikshavn Forsyning, men ansvaret politisk er underlagt Frederikshavn Byråd, udlagt til Plan- ogMiljøudvalget med en høj grad af uddelegering til ”Forsyningen”.
  Mens vi som borgere kun har haft ganske kort tid til at gennemgå og kommentere det foreliggende forslag, har Forsyningen arbejdet med sagen i længere tid, som det fremgår af bl.a. en orientering til bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S, dateret 30.november 2017: Status på affaldssorteringen. Heri orienteres bestyrelsen også om som en kendsgerning, at der allerede er indgået kontrakt med et firma fra Hjallerup, som behandler organisk affald, og at firmaet ”er ved at indgå aftale med Frederikshavn Kommune” om køb af jord ved siden af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk til modtagelse og forsortering. Om det er med henblik på fuld videresendelse og behandling i Hjallerup eller delvis forbrænding på Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk, så i det mindste fjernvarmebrugerne i Frederikshavn by rent bogstaveligt kan lune sig ved en del af affaldet, fremgår ikke klart.
  Alle landets kommuner og forsyningsselskaber står i samme problematik. At de derfor i samme situation vil kigge hinanden over skuldrene for at finde inspiration til de nye affaldsregulativer, er oplagt. Der findes derfor et fælles landsdækkende system til udarbejdelse, udgivelse og opbevaring af affaldsregulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, kaldet NSTAR. I realiteten sikrer man derved en meget høj grad af ensartethed i kommunernes affaldsregulativer. Forsyningsselskaber uden nogen særlig ekspertise kan så at sige nøjes med at gå ind og krydse af, hvilke løsninger de foretrækker især efter økonomisk formåen, men også efter graden af ønsker om at fremtræde som en mere eller mindre grøn kommune. Klart er det også kommunestørrelse og graden af privatisering, der kommer til at spille ind. Eksempelvis må det affaldsselskab, som har udliciteret afhentning og transport til private vognmænd, være særdeles opmærksomme på at opstille klare betingelser, så løsningen ikke bare bliver efter laveste fællesnævner og med pressede arbejdsforhold for medarbejderne ”i marken”.
  Heller ikke forslaget om tømning af affaldsbeholderne hver 14.dag i modsætning til som nu ugentligt i hvert fald i en fiske- og turistby som Skagen er nogen god ide. I sommertiden med mange turister i husene er det ikke anbefalelsesværdigt med de mange lugt- og flueproblemer, som følger. At dette er en kendsgerning erkender eksempelvis Odense Kommunes Forsyning.

  Citat: Du kan få et fluemiddel til at holde fluerne på afstand i sommermånederne juni, juli og august. Tilmeld dig fluemiddel-ordningen på mit.odenserenovation.dk, så sender vi fluemidlet til dig sidst i maj. Fluemidlet er gratis.

  Om midlet så er rettet mod de store spyfluer eller bananfluerne i køkkenet, fremgår ikke! Måske begge?
  Hvis de nye regulativer skal komme til at fungere, er det nødvendigt med et tæt samarbejde med borgerne/brugerne for at vinde forståelse for nødvendigheden af de måske under indkøringen lidt besværlige sorteringsregler, som rækker ind på de enkelte husejeres matrikler og helt ind under køkkenvasken, eller hvor kildesorteringen nu skal finde sted. Ydermere er det klart, at der senere kommer yderligere krav om kildesortering.
  Samtidig er der store forskel på vilkårene i storkommunen Frederikshavn. Det gør det ikke nemmere med en fælles løsning som foreslået. Hvad der passer i nogle byområder, er måske unødvendigt i landområder. Der er forskelle i erhvervssammensætningen og på, hvad der duer til en industri-, en fiskeri- eller en turistby osv.
  Energibyen Frederikshavn er et eksempel på en lancering af en del af kommunen som et særligt indsatsområde, hvor man har kunnet satse mere koncentreret for senere at udbrede gode resultater til resten af kommunen.
  På samme måde kunne man forestille sig forskellige affaldssorteringssystemer forsøgsvis afprøvet i forskellige dele af kommunen. Frederikshavn som en grøn kommune burde i disse mere resurseansvarlige tider være en oplagt mulighed. Det kunne være oplagt at afprøve Skagen som et særligt forsøgsområde. I så fald skal man i hvert fald frafalde forslaget om plastikaffaldsposer til det biologiske køkkenaffald. I stedet bør permanent udleveres biologisk nedbrydelige poser til husholdningerne.
  Rundt om i Europa og i Norden foregår mange steder forsøg med nye sorterings- og afhentningsmetoder. I Finland er man tilsyneladende langt fremme med forsøg med elektronisk baseret tømning via sensorer i de enkelte affaldsbeholdere. På sigt giver det mulighed for tømning efter behov og i realiteten nedsættelse af udgifterne til kørsel, ligesom det kan kombineres med individuel afvejning af det afleverede affald , så der bliver en afregning efter forbrug, uden tvivl også et incitament til yderligere hjemmekompostering. Måske kunne der ligefrem gå sport i besparelserne i de enkelte husholdninger i stedet for, at man skal fremture med at anvende meget skrappe straffebestemmelser som i det foreliggende forslag. Dem kunne man så forbeholde til de mest forhærdede, hvis sådanne kunne tænkes.
  Skagenområdet har en særlig status ikke blot i kommunen, men også nationalt og internationalt. Forståelsen for egne og hinandens styrkesider i hele kommunen er stigende, selv om vi godt ved særlige lejligheder kan drille hinanden. Traditionelt er der gennemgående en høj bevidsthed i Skagen om de særlige forpligtelser, man har som borger og husejer overfor områdets særlige bygnings- og kulturværdier. Mange i skagenområdet, fastboende som turister er sig bevidste om det særlige ansvar for byens æstetiske fremtræden. Affaldsspande/-beholdere ved skel ud mod vejen er sjældent noget kønt syn. Endnu flere og mere opdelte spande spredt ud over byen langs fortovene er ikke noget ønskesyn for ikke at tale om lugtgenerne. Ligeledes bør man lægge sig i selen for at finde et mere passende design til affaldsspandene. De nuværende standardbyggemarkedsspande må kunne findes eller konstrueres i et mere tilpasset design, der kan indpasses i omgivelserne og dermed ikke trækker omgivelserne ned, ligesom man også som standard udformer dem, så en let skagenbrise ikke smider dem ned for enden af vejen.
  Forslaget til affaldsregulativ eller dets udmøntning tager heller ikke stilling til de miljøproblemer, man får ved at overlade rengøringen til de enkelte husejere, ligesom spildevandet fra rengøringen vel ikke bare kan hældes i kloakkerne, der i mange områder stadig kun er regnvandsnedsivningsanlæg. Godt for miljøet er det i hvert fald ikke. Ydermere bør man give borgerne sikkerhed for, at de hver gang får deres ”egen” spand tilbage efter tømning. Bedst vil det dog være, hvis man fra Forsyningens side påtager sig rengøringen af spandene jvf.ordninger i Odense Kommune, som det fremgår af den tilsyneladende meget fine informationspolitik, man kan studere på nettet og i videoer.(se bl.a.: https://www.odenserenovation.dk/Af-med-affald/Husholdninger/Din-affaldsbeholder/Rengoering-af-affaldsbeholder.aspx
  For at anvende Skagen som forsøgsområde taler også, at der tilsyneladende som det eneste område i kommunen har været et tilløb til en debat. Det antyder et ønske lokalt om medindflydelse, som det også ved andre anledninger er kommet frem på særdeles velbesøgte borgermøder.
  Kommunikation bør for at være vellykket gå begge veje. Frederikshavn Forsyning har ikke hidtil lykkedes hermed. Såfremt man endelig har forsøgt, har det været en ovenfra-ned kommunikation. Kun at fremhæve straffebestemmelser, (hvis ikke……!) risikerer man at gøre det til en folkesport at sabotere ordningen. En forudsætning for succes er, at borgerne forstår og føler medansvar for de løsninger, der fremkommer. For eksempel har Forsyningen i ophøjet ro holdt sig på afstand af alle diskussioner om forslagets indhold og forståelse. Højst lovet en forklaring senere i forløbet, når alt var bestemt (af Forsyningen). Det får man altså ikke borgerne til at medvirke på endsige positivt medvirke til.
  Såfremt ideeen om et eller flere forsøgsområder vinder tilslutning, bør man kun med en ordentlig forberedelse sætte en forsøgsordning i Skagen i gang. Det betyder så i hvert fald, at det nye affaldsregulativ bør give mulighed for forsøgsordninger med evalueringer og måske tilpasninger undervejs og bagefter. Samtidig vil man være nødt til at udsætte ikrafttrædelsen i forsøgsområder som eksempelvis Skagen. En udsættelse vil give tid til erfaringsopsamling andre steder fra både ude og hjemme. Trods en mulig udsættelse her og nu, skulle der også være tid nok, og chancen for mere positive resultater end alene med det foreliggende vil være forøget væsentligt.
  Endelig ved tilsyneladende alle implicerede, at ingen nuværende eller kommende ordning vil være den endelige løsning. I løbet af få år vil kommunerne alligevel blive pålagt yderligere stramninger. Så er det godt at have egne erfaringer at trække på.
  Svend Erik Floor

 • Det forlyder fra flere byrådsmedlemmer, at Forsyningen allerede har købt de famøse skraldespande, så Frederikshavn kommune kan være helt i front.
  Det er først et EU krav fra 2022, hvis det ikke bliver ændret i mellemtiden.
  Det er ikke uden grund at Frederikshavn Kommune er på fallittens rand

  MVH
  Poul

 • Jeg kan kun give Susen 100% ret i alt det hun skriver.
  Problemet med denne sag og høring er bare, at det hele indsamlingsystemet er bestemt på forhånd af den uduelige direktør i Forsyningen.
  Uanset hvor mange og hvilke indsigelser der kommer, vil der ikke blive ændret noget som helst, da det grundet allerede indgåede kontrakter vil betyde store tab for Forsyningen.
  Med hensyn til Forbrændingen er det for lang tid siden bestemt, at ALT der kan skal flyttes til Frederikshavn. Byen var jo på fallittens rand ved sammenlægningen, og især Skagen skal nu aflevere arbejdspladser til Frederikshavn.

 • Chresten Sloth Christensen

  Som Svend Erik Floor spørger: har I skrevet en indsigelse/et høringssvar, for tiden til at gøre indtryk via læserbreve er overskredet den 6.februar.
  På facebook kan du med opslaget Skagen Byting se voresxhøringssvar.

 • Flemming Nielsen

  Var der nogen der sagde Ebberød Bank?

 • Svend Erik Floor

  Jamen, så er der jo kun tilbage at håbe, at I også har benyttet den sidste måneds frist til at komme med indsigelser til det nye affaldsregulativ. Fristen udløber idag!!!

 • Annalise Nymand

  Fint indlæg, jeg er enig hele vejen. På vores plads på Buttervej findes en container – endnu- til plastaffald, desuden to skraldespande til blød ren plast og folie.
  Venlig hilsen Annalise Nymand.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Læserbrev: Indsigelse og tanker omkring kommunens renovationsplaner' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER