Skagen markant frem – Sæby status quo – Frederikshavn tilbage

Illustrationsfoto.

Skagen markant frem – Sæby status quo – Frederikshavn tilbage

3. september 2018 - kl. 11:38 - af

Frederikshavn Kommune har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse for byerne i kommunen. Baggrunden for analysen er bl.a. en generel interesse for, hvordan detailhandelserhvervet udvikler sig.

Det slås fast, at et rigt handelsliv er med til at gøre det attraktivt at bo og være turist i kommunen, ligesom der er mange jobs i detailhandlen. Det har derfor stor betydning, at kommune og handelsliv hele tiden arbejder aktivt for at udvikle det bedst mulige handelsliv.

Forud for igangsættelse af analysen blev handelsstandsforeningerne i kommunen inviteret til en dialog om opgaven, og som led i analysen er der indsamlet informationer fra de enkelte butiksejere. Både handelsstandsforeninger og butiksejere vil snarest blive præsenteret for analysens resultater.

Konklusioner og anbefalinger fra detailhandelsanalysen vil blive præsenteret på Plan- og Miljøudvalgets næste møde den 4. september, herunder overvejelser om muligheden for udvidelse af aflastningsområdet ved Hjørringvej i det vestlige Frederikshavn.

Detailhandelsanalysens konklusioner

Analysens hovedkonklusion er, at detailhandlen i kommunen har klaret sig godt siden den forrige analyse fra 1998.

Væksten bæres af Skagen, der er gået markant frem som følge af vækst i turismen. Sæby har trods øget regional konkurrence fastholdt sin markedsandel, mens Frederikshavn er gået tilbage.

Derudover viser konklusionerne i analysen bl.a. et stort overskud på handelsbalancen (butikkernes omsætning divideret med borgernes forbrug), som er øget med 3 % i perioden 1998-2017.

Detailhandlen i kommunen står særdeles stærkt inden for beklædning, ligesom også dagligvarehandlen står stærkt. Der er også overskud på handlen med øvrige udvalgsvarer (isenkram, bøger, legetøj m.v.), men det er dog mere begrænset.

Årsagen er sandsynligvis, at det er turismen, der skaber overskuddet, og at turister typisk shopper tøj og køber dagligvarer på ferien, mens indkøb af øvrige udvalgsvarer sker i mere begrænset omfang.

Antallet af butikker er faldet

Antallet af butikker er generelt faldet. Især er antallet af dagligvarebutikker reduceret markant. Alligevel har langt de fleste borgere fortsat relativt kort afstand til nærmeste store dagligvarebutik.

En udbygning af detailhandlen i aflastningsområdet ved Hjørringvej vil styrke Frederikshavn i den regionale konkurrence med andre handelsbyer og bidrage til, at en større del af handlen holdes hjemme i kommunen.

Anbefalinger på baggrund af detailhandelsanalysen

Detailhandelsanalysen indeholder bl.a. følgende anbefalinger:

 • Understøt den særlige butiksstruktur. Kommunen har i dag en særlig detailhandelsstruktur med mange mindre og selvstændigt ejede butikker. Det er en butiksstruktur, som skaber levende bymidter og appellerer til turisterne. Kommunen kan overveje at satse på at dyrke de levende bymidter med mange små selvstændige butikker, så byernes handelsliv over tid vil udvikler en unik profil, der adskiller sig fra de konkurrerende byer
 • Understøt den attraktive og blandede bymidte. Detailhandel må tænkes sammen med spisesteder og alt inden for skønhed, sundhed, wellness og kulturoplevelser, som tilsammen skaber det attraktive miks af udbud i en bymidte, der appellerer til både til turister og fastboende
 • Der er fordele og ulemper ved udvidelse af aflastningsområdet på Hjørringvej. Der er derfor behov for en grundig afvejning, inden der træffes beslutning om udvidelsen
 • Aktivér tomme lokaler! Tomme butikslokaler giver indtryk af et område i krise. Hvis det ikke er realistisk, at lejemålet anvendes til detailhandel, kan andre anvendelser som f.eks. restauration eller andre kundeorienterede serviceerhverv være en god mulighed, og hvis en kommerciel anvendelse ikke er mulig, så kan løsningen være en omdannelse til boliger.

Handelsbalancerne har udviklet sig forskelligt i kommunen

Handelsbalancerne har udviklet sig forskelligt for de tre oplande i Frederikshavn Kommune, som består af de tidligere Frederikshavn, Skagen og Sæby Kommuner. Skagen er gået markant frem. Sæby har fastholdt sin position, mens Frederikshavn er gået tilbage.

Det fremgår af en omfattende detailhandelsanalyse, som COWI har udarbejdet for Frederikshavn Kommune, og som Plan- og Miljøudvalget har på dagsordenen for udvalgets kommende møde den 4. september.

Ser man på udviklingen siden 1998, så er handelsbalancen for Frederikshavn Kommune steget lidt fra ca. 123 % i 1998 til ca. 126 % i 2017, og det er positivt, når man tager i betragtning, at Aalborg og Hjørring har udbygget deres detailhandel kraftigt siden 1998 samtidig med, at det toldfrie salg faldt bort og kostede betydelig omsætning fra svenske indkøbsrejsende i detailhandlen i Frederikshavn Kommune.

Udviklingen har været forskellig i de forskellige dele af detailhandlen. Handelsbalancen for dagligvarer er faldet lidt fra ca. 136 % til ca. 131 %, men til gengæld er handelsbalancen for udvalgsvarer (beklædning og øvrige udvalgsvarer under ét) steget fra ca. 110 % til ca. 120 %.

Skagens fremgang skyldes turismen

Den markante fremgang for oplandet til Skagen skyldes den omfattende turisme. Handelsbalancen er steget fra ca. 143 % til ca. 192 % i perioden 1998-2017. Oplandet til Skagen havde et overskud på handelsbalancen på ca. 430 mio. kr. i 2017.

Skagen bidrager således mere til overskuddet på handelsbalancen for Frederikshavn Kommune end Frederikshavn!

Ret uændret i Sæby

Handelsbalancen på ca. 88 % for oplandet til Sæby i 2017 er stort set uændret i forhold til 1998, hvor handelsbalancen var 86 %. Underskuddet på handelsbalancen for oplandet til Sæby viste ca. 130 mio. kr. i 2017. Udviklingen dækker over, at handelsbalancen for dagligvarer er faldet, mens handelsbalancen for udvalgsvarer er steget.

Analysen bemærker, at i en tid, hvor udvalgsvarehandlen koncentreres i de store og mellemstore byer har Sæby altså formået at fastholde sin markedsandel.

Stigende omsætning

Butikkerne i Frederikshavn Kommune omsatte for ca. 3,56 mia. kr. i 2017. Det er i løbende priser ca. 0,6 mia. kr. mere end i 1997. Omsætningen i løbende priser er steget med ca. 14 % i oplandet til Frederikshavn, ca. 33 % i oplandet til Skagen og ca. 22 % i oplandet til Sæby – men prisudviklingen har været større.

De butiksdrivende er blevet spurgt om, hvordan det er gået de seneste par år, og hvad deres forventninger er til fremtiden. De butiksdrivende melder om en vækst på ca. 8 % over de sidste to år, og de forventer at væksten fortsætter med ca. 5 % over de næste to år.

Færre butikker

Der er 8 butikker færre i Frederikshavn i dag end i 1998. Butikkernes samlede areal er reduceret med ca. 5.600 kvm eller ca. 5 %. Handelsbalancen for oplandet til Frederikshavn er faldet fra ca. 134 % til ca. 126 %.

Der er 6 butikker færre i Sæby end i 1998. Butikkernes samlede areal er stort set uændret. Handelsbalancen for oplandet til Sæby er steget fra ca. 86 % til ca. 88 % i perioden 1998-2017.

Der er 21 butikker færre i Skagen end i 1998. Butikkernes samlede areal er reduceret med godt 2.000 kvm eller ca. 6 %. Handelsbalancen for oplandet til Skagen er steget fra ca. 143 % til ca. 192 %.

Detailhandlen i Frederikshavn Kommune er kendetegnet af mange små butikker. Den gennemsnitlige butik i Frederikshavn Kommune er på 389 kvm. Til sammenligning er butikkerne i Hjørring Kommune 546 kvm i gennemsnit.

Der er kortlagt et relativt højt antal tomme butikslokaler i Frederikshavn Kommune, herunder særligt i den sydlige del Frederikshavn bymidte. Der er også en del tomme lokaler i den historiske bymidte i Sæby samt centralt i Skagen bymidte.

Analysen peger på, at den relativt høje tomgang er en udfordring for bl.a. bymidterne, da de tomme lokaler har en negativ indvirkning på bybilledet og gør handelsgaderne mindre attraktive for kunderne.

Ud af de over 300 kæder i Danmark har ca. 38 % valgt at etablere sig i Frederikshavn by og ca. 43 % i Frederikshavn Kommune.

Analysen finder, at der fortsat er mulighed for at trække flere til og styrke Frederikshavn Kommune i den regionale konkurrence. Eksempler på kædebutikker, som mangler i Frederikshavn, og som ofte findes i byer af Frederikshavns størrelse, er dagligvarebutikker som ABC Lavpris, Løvbjerg og Kvickly, beklædningsbutikker som BabySam, Change og Din Tøjmand samt øvrige udvalgsvarebutikker som 3, Legekæden og Sport 24.

Turisternes forbrug

Turisternes forbrug i butikkerne i Frederikshavn Kommune er beregnet til i størrelsesordenen 0,9 mia. kr. svarende til ca. 26 % af butikkernes samlede omsætning. I turistbyerne er turisternes andel væsentligt højere. I oplandet til Skagen udgør turisternes forbrug knap halvdelen af omsætningen.

Tallene illustrerer turismens helt afgørende betydning for detailhandlen i Frederikshavn Kommune. Turismen skaber flere butikker, end kommunen ellers ville have og giver dermed også kommunens borgere et større udvalg af butikker!

På nettet

Det har stor betydning for butikkerne at være til stede på nettet. Ca. 47 % af butikkerne i Frederikshavn Kommune har en webshop tilknyttet deres butik. Der er et potentiale for mange af de mindre og selvstændige butikker i at etablere egen webshop. Det giver eksempelvis mulighed for at sælge til turister efter ferien.

Kundeorienterede serviceerhverv

Servicefunktioner som spisesteder, skønhedssaloner, behandlere osv. spiller en stigende rolle for bylivet og er en del af den attraktive handelsby.

Butikker, spisesteder og andre kundeorienterede byerhverv supplerer hinanden og bidrager til et varieret byliv på forskellige tidspunkter af døgnet.

Der er i Frederikshavn, Skagen og Sæby bymidter tilsammen 258 kundeorienterede servicefunktioner og 240 butikker, og fordelingen er forskellig mellem byerne. Der er ca. 20 % flere kundeorienterede servicefunktioner end butikker i Frederikshavn bymidte. I Skagen og Sæby bymidter er sammensætningen omvendt. Her er der ca. 12 % og ca. 7 % flere butikker end kundeorienterede servicefunktioner.

Der er særligt mange kundeorienterede servicefunktioner indenfor restaurationsbranchen, som dækker over spisesteder, take away-steder, caféer, barer o.lign.

Link til hele detailhandelsanalysen:

https://frederikshavn.dk/media/8087/detailhandelsanalyse.pdf

Tekst: Per Rye

 

 

2 kommentarer til “Skagen markant frem – Sæby status quo – Frederikshavn tilbage” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

2 kommentarer til “Skagen markant frem – Sæby status quo – Frederikshavn tilbage”

 • Kim, dine følelser for Frederikshavn skal du selvfølgelig have lov at have, men de 80% af stemmerne er ganske enkelt ikke rigtig.
  SKA 11.000 indbyggere og 7 Byrådsmedlemmer
  FRH 33.000 indbyggere og 14 Byrådsmedlemmer
  SAB 16.000 indbyggere og 8 Byrådsmedlemmer
  Skagen valgte Frederikshavn. I kunne akkurat ligeså godt have valgt at gå sammen med Hirtshals, eller for sin sag skyld valgt at stå alene.

 • Hva` ska Skagen med Frederikshavn???? Turisterne strømmer til Skagen og det dyrker de frederikshavnske socialdemokratiske byråds medlemmer plat på – selv den sidste sociale stemmesluger i Skagen har valgt at flytte til byen uden hæmninger – føj. We shall overcome også i Skagen. Hver gang der stemmes til kommunalvalget har Fr.havn 80% af stemmerne – til at bestemme hvad der skal ske i hele kommunen – hæmningsløs – føj føj igen

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Skagen markant frem – Sæby status quo – Frederikshavn tilbage' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER