Stort engagement for affaldssorteringen

Stort engagement for affaldssorteringen

9. november 2018 - kl. 9:04 - af

Affaldssorteringen har nu kørt i lidt over en måned, og Forsyningen er glad for kundernes interesse for sorteringen,  og at der bliver sorteret med omhu i de mange hjem.

For flere husstande i Frederikshavn Kommune har det været en omvæltning at skulle i gang med at sortere affaldet. I hvilken spand skal æggeskallerne i, og hvorfor skal halvfyldte ketchupflasker til madaffald? Det er nogle af de spørgsmål, som Forsyningen har modtaget fra kunderne.

 • Det er skønt at se, at kunderne har så stort et engagement for sorteringen, for det viser, at de har interesse for, hvad der sker med det sorterede affald, fortæller souschef hos Frederikshavn Affald A/S, Karl Villadsen.

Forsyningen oplever også, at kunderne er opmærksomme på, om affaldet lander i det rigtige rum i skraldebilen – og det er en stor hjælp for Forsyningen. På den både kan Forsyningen nemlig sikre sig, at sorteringen fungerer, som den skal.

For skraldemændene har det været en proces at vænne sig til de tekniske funktioner i skraldebilen. Funktionerne sikrer, at affaldet holdes adskilt ved tømning.

Kunderne kan ikke altid se skillevæggen i skraldebilen, og flere har kigget ned i bilen for at se opdelingen. Især I de små biler, hvor skillevæggen sidder langt nede, kan det være svært at se, at affaldet bliver holdt adskilt, oplyser afdelingschef hos REMONDIS A/S, Steen Helledie.

Planer for næste etape
Flere lejere i boligforeningerne har kontaktet Forsyningen for at høre om, hvorfor de ikke skal sortere affaldet.

Når rutinerne med affaldssorteringen er indarbejdet hos Forsyningen og skraldemændene, vil det være naturligt, at der politisk bliver taget stilling til, om fase 2, som omfatter etageboliger og sommerhuse, skal igangsættes.

12 kommentarer til “Stort engagement for affaldssorteringen” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

12 kommentarer til “Stort engagement for affaldssorteringen”

 • Til
  Jens Hedegaard og Forsyningen.

  Som Jens Hedegaard skrev i sit svar til Per Kempff-Nordkap ville man fabrikere svar på spørgsmålene.
  Der kan man få den tanke at der ikke er foretaget nogen form for beregninger og i Forsyningengens svar fremgår dette meget tydeligt, men Forsyningen vil foretage beregninger når systemet er indført. Det er vel ironisk set det samme som vi alle skal køre i elbiler fra i morgen, men der er ingen ladestandere!
  En beregning efter vil kunne give det resultat Forsyningen og politikkerne ønske og så er spørgsmålet:
  “På hvad grundlag tog kommunalpolitikerne deres beslutning på”?
  Det er måske derfor politikkerne er så tavse i denne debat da man åbenbart har godkendt det uden eksakt dokumentation.

  Folketinget har besluttet der skal ske en sortering, hvilket er helt i orden, men vi skal som kommune ikke bare tage den letteste løsning, i sær når man ved der sandsynligvis indføres et standardsystem for hele landet. Den sortering der her i kommunen er valgt er nærmest ingen sortering, selvom Forsyningen skriver, at alt sorteres i det såkaldte forbehandlingsanlæg og afsættes til eksisterende biogasanlæg i området. Hvor de så end er.

  Forbrændingen nedlægges i Skagen og Forsyningen ikke ved hvad det koster forbrugerne er ikke korrekt. Man ved udmærket hvad det kommer til at koste de enkelte forbrugere, men nu er Skagen Varmeværk ikke ejet af Forsyningen og derfor er interessen vel ikke særlig stor.

 • Per kempff-Nordkap

  Først tak til Jens Hedegaard for at formidle et svar fra forsyningen.
  Jeg opfatter svaret som en bekræftelse af min opfattelse af den faktiske situation i jernindustrien samt, at der ikke er blevet lavet egentlige grønne regnskaber for hele den nye organisering og dens konsekvenser på nuværende tidspunkt.
  Samtidig mener jeg at kunne læse, at den omstændighed, at Skagen Varmeværk nu skal finde alternative energikilder til den tidligere overskudsvarme fra Forbrændingen økonomisk betyder en ikke ubetydelig merudgift for Skagens borgere på varmeregningen, ligesom Skagens Varmeværks grønneregnskab ikke vil indgå i den samlede bedømmelse om nyordningens samlede effekt.

  Det synes jeg ikke bare er beklagelig, men også noget uansvarlig for bedømmelse af ordningens samlede miljøkonsekvens.

  På det økonomiske område kan jeg konstatere, at varmen i Skagen bliver dyrere uden nogen samlet dokumenteret positiv miljø gevinst og uden noget tilfredstillende affaldssorteringssystem, der er tilpasset os netop her i Skagen samt at “vort” affalds varmepotentiale alene kommer Frederikshavns Varmeværk til gavn.

  Man kan spørge sig selv om det er rimeligt?

 • Svar til Per Kempff-Nordkap m.fl. omkring den nye affaldsordning og Skagen forbrændingsanlæg. Det forsøges her at svare på nogle af de spørgsmål, som har været rejst på de sociale medier. Dette svar er et supplement til tidligere besvarelser.

  Information og demokrati:
  Ordningen er vedtaget i Byrådet efter behandling i Plan- og Miljøudvalget og offentlig høring. Der har været afholdt offentlige møder, som har været annonceret i både de trykte og elektroniske medier.
  Forsyningen har kun én opgave, og det er at varetage driftsopgaver, efter retningslinjer fra Frederikshavn Kommune.

  Lukning af Skagen forbrænding:
  Anlægget er næsten 40 år gammelt og er slidt op. Det blev vurderet at en levetidsforlængelse ville koste et 2-cifret millionbeløb og ikke ville være rentabel.
  Med kravene om mere og mere genanvendelse vil der ikke fremover være behov for anlæggets kapacitet.

  Behandling af madaffald:
  Forsyningen har indgået aftale med et privat firma om behandling af madaffaldet. Firmaet er ved at bygge et forbehandlingsanlæg i Frederikshavn, og anlægget vil være færdigt i starten af 2019. Indtil da kører firmaet affaldet til et tilsvarende anlæg i Holsted. Det er en midlertidig løsning, men den sikrer at energi og gødningsindholdet udnyttes.

  Forbehandlingsanlægget frasorterer plast og andre urenheder fra madaffaldet, hvorefter det afsættes til eksisterende biogasanlæg i området.

  CO2-regnskab for madaffald:
  Løsningen med kørsel til Holsted koster selvfølgelig energi, men der udvindes mere energi af affaldet, end der bruges på transporten. Hvor meget det præcis er, er der ikke regnet på, da det er en kortvarig midlertidig løsning.

  Det er bestemt af Folketinget, at der skal ske en større genanvendelse – og herunder bioforgasning – af affaldet. Derfor lægger vi os op af de overordnede beregninger af, at det er en ressourcemæssig fordel at sortere og genanvende affaldet.

  Når systemet er indkørt, vil vi få lavet en konkret CO2 beregning over hele processen.

  Økonomiske konsekvenser:
  Det nye renovationssystem er samlet set billigere for en standardhusholdning, men er ikke indført af økonomiske grunde, men for at leve op til krav om ressourcegenanvendelse og miljø.
  Afsætningen af madaffald til bioforgasning er billigere end afsætning til forbrænding. Det skyldes også, at der er store afgifter på affaldsforbrænding.

  Konsekvenser for varmeforbrugerne:
  Varmeværket i Skagen er uafhængigt af Frederikshavn Kommune og Forsyningen, så konsekvenserne for varmeforbrugerne i Skagen kan vi ikke redegøre for. Men der foregår et arbejde med at producere varme af gassen fra rensningsanlægget, og den vil komme varmeforbrugerne til gode.

  I Frederikshavn er varmen uændret da forbrændingsanlægget her kører med samme kapacitet både før og efter det nye renovationssystem.

  Med venlig hilsen
  Forsyningen

 • I denne debat er omkring udformningen af affaldssorteringen har jeg et par bemærkninger.
  Først og fremmest – hvorfor var den “offentlige høring” ikke offentlig?? Den blev ikke annonceret jævnført kommunens egen politik om at “tiltag, der vedrører store dele af kommunens borgere annonceres i de lokale medier”. Der har til dato IKKE været en annonce i lokalavisen – blot en bemærkning i et interview. Skyldes dette at man ikke ønskede et objektivt resultat?
  Dette skal selvfølgelig også ses i lyset af at alle beholdere allerede var indkøbt og opmagasineret i Frederikshavn. Man har med andre ord IKKE været i åben dialog med alle kommunens borgere – følgelig var der kun 30 indsigelser i en “offentlig høring” som berørte 25000 husstande. ÅBENHED ??!?!?!?

 • Gode Per Kempff-Nordkap

  Undskyld, der var nissen på spil, der skulle selvfølgelig stå “ikke forhindrer” !

 • Gode Per Kempff-Nordkap
  Du spørger edder luskeme efter mange ting og indimellem kommer der nogle påstande, men det skal forhindrer os i, at få fabrikeret et pænt svar til dig.

 • Per kempff-Nordkap

  Kære Hedegaard.

  Du skriver bl.a., at hele denne sag er complex, og man let kommer til at sammenblande nedlæggelse af Forbrændingen, Forsyningen, Skagen- og Frederikshavns varmeværker og vor affaldshåndtering.

  Du har sikkert ret, men så vidt jeg kan se, så hænger de også sammen både i den grønne og sorte forstand.

  Jeg har forsøgt at finde hoved og hale i misseren, og som jeg forstår det, forholder det sig sådan:

  Før Forbrændingen blev nedlagt afleverede vi vor husholdningsaffald til Forbrændingen.
  Forbrændingen brændte affaldet og overskudsvarmen blev sendt Skagen Varmeværk.
  Overskudsvarmen udgjorde ca 30% af varmeværkets produktion.
  Samtidig afregnede Forbrændingen omkring 8.000.000 kr. til Frederikshavns Varmeværk.

  Efter at Forbrændingen er blevt lukket og vi har indført den udvidede affaldssortering, hvor vi pt sorterer i madrester m.v. og restaffald. Madresterne sendes til Holdsted, Sønderjylland til oparbejdelse af Pulp, som sælges til hvem ved.

  Restaffaldet sendes til Frederikshavns Varmeværk, der i parentes bemærket ikke p.t. kan anvende Pulpen, som brændsel.

  Skagen Varmeværk må nu købe brændsel til ca. 30% af produktionen andetsted.

  Det jeg og sikkert flere andre efter spørger er regnskabet, både det grønne og det sorte altså pengene, der viser forbindelse mellem før og nu.

  Hvordan er CO2 regnskabet
  for al den kørslen til og fra Skagen til henholdsvis Holsted og Frederikshavn
  for behandlingen af Pulpen også efter den er kommet til Holsted.
  for Skagens Varmeværk produktion af de 30%
  for Frederikshavns Varmeværk anvendelse af “vort” restaffald

  Hvordan er de økonomiske konsekvenser af den nye konstruktion, der for forbrugerne nødvendigvis må ses i en sammenhæng.

  Spørgsmålet kan vel nemmes besvares ved at få oplyst
  hvad betaler Frederikshavn Varmeværk for vort restaffald
  hvad får vi for Pulpen
  hvormeget mer koster det Skagens Varmeværk at købe brændsels andet sted.

  Nu kan det være lidt svært at finde rund i de præcise ejerforhold, for kommunerne her i landet lader ikke de store internationale virksomheder noget efter i selskabskonstruktioner, men the buttom line er, at det er kommune der står bag det hele.

  Kære Jens, jeg tænker du siger: Vi gør det så godt vi kan.
  Men for os i Skagen har vi interesse i at få et velfungerende affaldssystem, den billigste varme og et miljøpositivs grønt slutresultat
  Jeg tror mange, som jeg, har det sådan ,at vi ikke indtil nu helt rigtig har set fidusen.

 • Per kempff-Nordkap

  For en god ordens skyld vil jeg lige sige tak til Forsyningen, for jeg har nu fået min spand med poser og affaldsorterings vejledning.

 • Gode Skawboere
  Det er bestemt ikke Forsyningens menig, at køre den nye Affaldshåndtering som en lukket proces. Alle politiske beslutninger om sagen i de respektive Udvalg og Byråd ligger på Kommunens hjemmeside. Vi har udsendt pjecer til hver enkelt husstand om hvad ordningen indebærer. Vi har holdt offentlige møder om sagen bl.a. i Skagen. Der er en åben linje ind til Forsyningen, hvor der kan svares på det meste og fejl rettes. Vi fortsætter de næste måneder med en intensiv orientering i Pressen omkring svar på de mest stillede spørgsmål. De borgere der ønsker at grave dybere i, hvilke politiske beslutninger og udregninger der ligger til grund for indførelsen af ordningen kan få aktindsigt, ved henvendelse til Forsyningen. Hvilket en enkelt borger i Skagen har bedt om.
  Til dig Per Kempff-Nordkapp, der mangler en lille spand, vil den selvfølgelig blive leveret. Er der stadig spørgsmål du ikke har fået svar på, så giv mig et praj. Eftersom jeg har kendt dig godt, på den gode måde siden Kommunesammenlægningen, er jeg sikker på, at jeg også er i stand til at give dig, og andre, svar på en pæn og fyldestgørende måde. Nogle gange kan det være lidt svært, at svare præcist når der i spørgsmålene er indbygget både affaldshåndtering, nedlæggelse af Skagen Forbrænding og hvorfor Skagen i det hele taget skulle sammenlægges med FRH KOM, men det klarer vi også. I kan til enhver tid træffe mig på mail jehk@frederikshavn.dk eller MOB 2051 5073.

 • De ansvarlige i kommunen har tilsyneladende ikke megen lyst til at gå i dialog med borgerne – heller ikke i denne sag. De venter bare på, at deres kommentarer ‘ruller ned’ og forsvinder ud i intetheden. Hvorfor mon?

  Men det er da godt, at Forsyningen er glad, så er det bare brugerne, der skal vænne sig til forringet service og øget forbrug af miljøskadelige ressourcer.

 • Kurt Kirkedal Jensen

  Her i huset virker det nye affaldssystem godt og vi er tilfredse.
  Det har altid været et irritationselement at smide madrester væk.
  Nu har vi glæden af, at det trods spildet, bliver anvendt til noget nyttigt.
  At vi udover at have et velfungerende system herhjemme, har en velfungerende genbrugsplads er så godt.
  For at sige det på jysk: Det er ikke så ringe endda!
  Mon ikke de småting der irreterre nogle vil blive ryddet af vejen når indkøringsperioden er ovre.

 • Per kempff-Nordkap

  Komiske Ali har ikke levet forgæves. han er blevet en rollemodel for mange frelste og også her hos os i Frederikshavn kommune tilsyneladende.
  Borgmestern og forsyningen har desværre overtaget den opfatelse, at man slet ikke behøver at svare på de spørgsmål, der relevant er blevet stille og det gælder både stort og småt.

  Der er blevet efterspurgt beregninger, der må formodes at ligge til grund for Byrådets og forsyningens beslutninger. I gamledage, hvor debatten foregik på papir, var der rimelighed i ikke at optrykke rapporter, baggrundspapirer mv i fuld tekst, men i f.eks Skagensavis er der intet lettere end at vedhæfte en fil indeholdende de efterspurgte oplysninger. Nu får vi indtrykket af at grundlaget for beslutningerne er mangelfulde, men at man ikke vil indrømme at man har gjort sit arbejde sjusket. Det tro jeg imidlertid ikke man umiddelbart kan slutte. Borgmesteren og forsyningen svarer ganske simpelhen som oftes ikke på spørgsmål, og svarer de er det blot affejning med tilføjelsen ” Her går det godt Fru Kammerherreinde.
  Jeg skrev til forsyningen, at jeg ikke, som mange andre havde fået en lille spand til madaffald i forbindelse med leveringen af den sorte opdelte container. Jeg fik et automatsvar, de havde modtaget min henvendelse, men det ville tage nogen tid, før jeg ville få et rigtig svar. Sikkert i forhåbningen om, at sagen ville blive glemt. Jeg har endnu ikke fået et rigtigt svar og efter forsyningens og kommunens ageren vedr. den for vor klode så betydningsfulde sag, ja så må jeg sikkert nøjes med, at de trods alt har modtaget spørgsmålet.

  PS Jeg har aldrig brugt så mange plastikposer efter, at vi er gået over til bæredygtig affaldshåndtering

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Stort engagement for affaldssorteringen' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2019 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER