Borgmesteren svarer Poul-Erik Andersen

Borgmesteren svarer Poul-Erik Andersen

26. september 2019 - kl. 9:16 - af

Redaktionen har modtaget nedenstående fra Poul-Erik Andersen:

 

Spørgsmål til spørgetid for borgere i Frederikshavn Kommune  

Kære Poul-Erik Andersen

Tak for din henvendelse til byrådet den 18. september 2019.

Spørgsmål og svar:

Jeg stillede et par mundtlige spørgsmål på sidste byrådsmøde, men er ikke tilfreds med Mette Hardams svar, derfor stiller jeg nu følgende spørgsmål til udstykning af sommerhusgrunde i Hulsig.

 1. Sommerhusgrunde og bytteforhold 1:1 efter vejledningen og efter Lodskovvad 2 er taget ud, og hvis Niels Skivers Gård og Højengran har højeste prioritet, hvad man kunne forvente.
  Niels Skrivers Gård ønsker 15 sommerhuslejligheder og Højengran 16 i alt 31.
  Lodskovvad 1 kan byttes med 11 sommerhusgrunde og Bratten med max. 24 i alt 35.

I bytteforholdet er der således kun 35-31 sommerhusgrunde at bytte med i Hulsig, er der korrekt?

Svar: Det er som udgangspunkt korrekt. Dog kan der være mulighed for en anden beregningsmåde i forhold til de eksisterende bygninger, da de arealmæssigt ikke fylder som egentlige sommerhusgrunde. Det afklares med Erhvervsstyrelsen i forbindelse med selve ansøgningen. Desuden er der en lille pulje af ”frie” sommerhusgrunde der kan søges uden at bytte 1:1. Ansøgningen vil derfor kunne indeholde ønske om et større antal grunde end de vi har at bytte med. Vi forventer ikke nødvendigvis at få tildelt alle 80-90 grunde. De er alene udtryk for områdets maksimale potentiale.

 1. Trafikbelastningen generelt i Hulsig og specifikt for Tranevej, som også er gennemgående cykelsti for tusindvis af turister. Nyt og dyrt vejanlæg vil være krævet?

Svar: Trafikafvikling af området planlægges detaljeret i forbindelse med lokalplanlægning. Interne veje i området anlægges af bygherre. Det vil være muligt at inddrage trafikanalyser i lokalplanarbejdet såfremt det ses nødvendigt.

 1. Natur og dyreliv. Man argumenterer med at et sommerhusområde med 80-90 sommerhuse ikke vil påvirke naturen og dyrelivet væsentlig. Besynderligt. Tranerne er blandt andet kommet tilbage, mange andre fugle som ravn og rovfugle etc. Kan nævnes – foruden frøer, padder og hugorm og et righoldigt flora. Andet sted i teksten argumenterer man for at udtagning af sommerhusgrunde i Bratten og Lodskovvad har en meget positiv indvirkning på miljøets dyre-og planteliv, hvordan hænger de to ting sammen?

Svar: Sommerhusene vil blive etableret på arealer der i dag er opdyrket markareal. Strandbeskyttet areal og §3 områder berøres ikke af byggeri. Det dyrkede areal vil overgå til sommerhusgrunde med grønne områder og korridorer, der kan ses som en forbedring i forhold til opdyrket areal. Områderne der udtages indeholder for en dels vedkommende skov og naturbeskyttede arealer, hvor forventningen om at kunne bygge fjernes og områderne derfor sikres bedre.

 1. Er det ikke yderst uacceptabelt, at man ikke vil lave en VVM undersøgelse, når man tænker på projektets størrelse og den berørte natur i og ved området. En screening er absolut ikke nok.

Svar: Strategitillægget indeholder en meget overordnet beskrivelse af områderne, og screenes på det niveau. Evt. efterfølgende planlægning via landsplandirektiv og lokalplanlægning vil separat skulle screenes. Denne overordnede screening udelukker ikke, at en senere screening ender ud i en miljøvurdering.

 1. Er der taget hensyn til fredsskov, som støder op til marken, normalt må der ikke bygges i en afstand af 300 m?

Svar: Skovbyggelinjen håndteres i forbindelse med lokalplanlægningen, hvor placering af grunde og/eller byggefelter fastlægges under hensyntagen hertil.

 1. Er der taget hensyn til beskyttede vandløb i og ved området?

Svar: Hensynene hertil vil blive indarbejdet i en efterfølgende lokalplanlægning.

 1. Adgangsforholdene til stranden er heller ikke beskrevet. Kæruldvej er en privat fællesvej.

Svar: Private fællesveje er privat ejede, men kan anvendes af alle. Det er desuden en helt normal del af lokalplanlægningen, at der sikres veje og stier i området. Desuden indeholder naturbeskyttelsesloven bestemmelser om offentlighedens adgang som fortsat vil være gældende.

 1. Der er allerede udarbejdet en lokalplan for området ved Feriecenter Hotel Skagen Strand med opførelse af et stort antal sommerhuse og ferielejligheder, hvorfor ikke gå i gang med det først?

Svar: Der er to eksisterende lokalplaner for Hotel Skagen Strand. Kun en mindre del af arealerne heri er udlagt til sommerhuse, og de områder er udbyggede. De øvrige arealer er udlagt til ferie- fritidsformål inden for hotel og restaurationsbranchen. Her kan ikke opføres sommerhuse.

 1. ”Sommerhusområdet i Hulsig vil tage en del af overnatningspresset på Skagen i sommermånederne”. Er det industrisommerhuse til udlejning, som man ønsker at opføre? Er der ikke overnatningsmuligheder nok i og udenfor Skagen? Hvad med Skagen Strand? Hvad med andre ikke udnyttede muligheder i Skagen og Ålbæk? Er der ikke ledige sommerhusgrunde syd for Ålbæk?

Svar: Sommerhuse må ikke udlejes erhvervsmæssigt ifølge sommerhusloven. Private har dog ret til en vis udlejning, og derfor vil en del af de nye sommerhuse kunne forventes udlejet i perioder af året, når ejeren ikke selv anvender dem. Turisme er et af kommunens vækstspor. Satsningen på turisme kræver en fremtidssikring af fornøden overnatningskapacitet, med mulighed for at kunne tilbyde forskellig typer overnatningsformer.

 1. Ejeren af det ubebyggede areal ved Hulsig ønsker at udlægge området til sommerhusområde. Er det ikke en besynderlig formulering om en mark med landbrugspligt?

Svar: Sommerhusområde er en zonestatus på lige fod med byzone. Kun planlægning kan ændre zonestatus fra landzone til sommerhusområde, med efterfølgende ophævelse af landbrugspligten. Stort set alle eksisterende sommerhusområder er udlagt ud af tidligere landbrugsarealer.

 1. Hvad med kloakering?

Svar: Hvilken måde spildevand skal håndteres på vil blive detailplanlagt i forbindelse med lokalplanlægningen. I mange sommerhusområder håndteres det ved enkeltanlæg på den konkrete grund, etableret af grundejeren.

 1. Faktaark side 7. Kommunen skal dokumentere, at der er turistmæssig potentiale forbundet med nye udlæg. Kan de det?

Svar: Ja. Turismen i Skagen er i vækst. Da der for en del af grundenes vedkommende er tale om omlægninger, drejer øvelsen sig først og fremmest om sikring af en kvalitetsopgradering og ikke kun egentlig vækst i antal, hvilket samlet set gerne skulle understøtte det turismepotentiale der findes i området.

 

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen

Borgmester

10 kommentarer til “Borgmesteren svarer Poul-Erik Andersen” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

10 kommentarer til “Borgmesteren svarer Poul-Erik Andersen”

 • Steen Pedersen. Du kan jo vel ikke som udgangspunkt have, at alle læser Nordjyske og tilmed en tilfældig dag. Nogle springer for eksempel læserbreve og synspunkter over, fordi de bliver i dårlig humør af det. Henrik Andersen fortæller dig, at han finder det at bygge sommerhuse som værende at skabe et rekreativt område til gavn for handlen. Det kan man selvfølgelig være uenig i eller være for, men hvis folk skal forstå det du – og givet også andre og med lige så god grund og lige så stor ret synes, er helt ved siden af – er du jo nødsaget til at forklare det. Jeg tror ikke man kommer ret langt ved at skælde ud, men mere ved at argumentere.

 • Steen Pedersen

  @Henrik Andersen
  Når man kan finde på at komme med udsagn som ” gode og præcise svar fra kommunen” samt ”ikke til gavn for nogen eller noget” demonstrerer du bare med al tydelighed, at du hverken har kendskab til det påtænkte projekt, endsige kender til det pågældende område. Jeg kan klart anbefale, at du starter med at læse artiklen i ”Nordjyske Stiftstidende – Synspunkt 27.9.19.pdf” og herefter tager dine vandrestøvler – måske endda medbringende en kikkert – og så efterfølgende går en tur i området. Du kan kun blive klogere..!

 • Henrik Andersen

  Jeg synes, at det for det første er gode og præcise svar fra Kommunen og for det andet at det er svært (umuligt?) at se, hvad det er modstanderne har imod at ændre en dårlig sandmark til hyggeligt sommerhusområde.
  Sandmarken er stort set ikke til gavn for nogen eller noget, mens herlighedsværdi ved et rekreativt område plus øget omsætning i lokalområdet er til gavn for mange.

 • Steen Pedersen jeg tror du misforstod eller jeg ikke udtrykte mig tydelig nok. Faktisk er det en bekræftelse til dit udgangspunkt og en replik til den anonymes forklaring af borgmesteren udtalelse, for selv om , det er borgmesteren, der giver svar eller det er embedsmændende, så efterlades et indtryk af manglende indsigt. Borgmesterener jo den politiske ansvarlige, så når du skriver “borgmesteren” er der ingen grund til at vor anonyme ven, fortæller, at hun ikke er inde i sagerne og undskylder det med, at hun har en forvaltning. Det viser jo kun at embedsmændende ikke sat sig ordentlig ind i sagerne, og det er jo i sig selv måske endnu mere bekymrende også for borgmesteren.

 • @”Skawbo in Spe”
  Så er vi vist tilbage ved udgangspunktet!
  Frederikshavn kommune er ved at sætte et større projekt i søen, men de er sjovt nok ikke i stand til fyldestgørende at redegøre for de negative konsekvenser, det måtte have for området.
  Der foreligger eksempelvis ingen VVM screening, og de subjektive vurderinger de kommer med, er alle udokumenterede. Det er i min optik yderst kritisabelt, at man ikke følger gældende lovgivning, men i stedet springer over, hvor gærdet er lavest. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at det er borgerne i kommunen, der skal belære forvaltningen om, hvordan de korrekt skal udføre deres arbejde..
  Som jeg indledningsvist nævnte – Frederikshavn Kommune er til for borgerne, ikke omvendt!

 • @Steen Pedersen. Så længe der ikke foreligger et forslag til lokalplan får du ingen fyldestgørende svar.

  Go’ weekend.

 • @ “Skawbo in Spe” & Lars Lund.
  Det ligger vist i sagens natur, at det selvfølgelig ikke er Birgit Hansen selv, der har forsøgt sig med ubehjælpsomme svar på de relevante spørgsmål. Det ændrer dog ikke ved, at hun nødvendigvis må stå på mål for forvaltningens ageren. Lad os nu ikke bruge tid på at diskutere selvfølgeligheder, men i stedet fokusere på problemets kerne.

 • Og mon ikke det så også reelt er forvaltningen, der svarer på spørgsmålene, det er i al fald det, der sker i andre kommuner

 • Selvfølgelig har borgmesteren ikke gjort sig mange overvejelser. Hun har en forvaltning der udarbejder bla. lokalplaner, her sker det detaljerede arbejde.
  Der er ikke mange steder nord for Ålbæk der giver mulighed for udvikling af sommerhusområder. Området omkring Hulsig er et af de få.

 • Svarene fra Frederikshavn Kommune (Birgit Hansen) viser jo bare med al tydelighed, at man ikke har gjort sig mange overvejelser omkring projektet, og af samme årsag kommer med upræcise eller vigende svar.

  Det er til gengæld et glimrende eksempel på, at hvis man som borger i Skagen ikke råber vagt i gevær, bliver man løbet over ende af Frederikshavn Kommune, så dette projekt er da vist en oplagt mulighed for, at man i Skagen står sammen og en gang for alle får trukket en streg i sandet.

  Frederikshavn Kommune er til for borgerne, ikke omvendt!

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Borgmesteren svarer Poul-Erik Andersen' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2020 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER