Læserbrev: Skagen Resort – en eklatant misforståelse

Læserbrev: Skagen Resort – en eklatant misforståelse

24. september 2020 - kl. 9:50 - af

Overkapacitet på hotelområdet: Øvrige hoteller i Skagen står til at miste en omsætning på 15 mio kr VisitDenmark (forkortet VD) har for bygherre lavet en analyse dateret 29.03.19 om ”De turismeøkonomiske effekter af projekteret hotel i Skagen”. Analysen er primært baseret på Fjordlines egne forventninger:

”Investorerne bag det nye hotel regner med årligt at tiltrække 64.400 overnatninger. 70% forventes at være udenlandske, hovedsageligt norske”. Analysen fremhæver, at kun udenlandsk turismeomsætning skaber nationale effekter, fordi ” de tilrejsende danskere alternativt antages at lægge pengene andre steder i Danmark”. Da der generelt ikke er mangel på hotelkapacitet i Skagen betyder det, at danskere, som ønsker at holde ferie i Skagen kan gøre det uanset om Fjordlines hotel bygges eller ej. Ifølge analysen estimeres den danske del af hotellets samlede turismeomsætning til 30,8 mio kr., og da ”lidt over halvdelen forventes at blive brugt på hotellet” følger heraf, at mindst 15 mio kr. kannibaliseres fra de øvrige hoteller i Skagen med sandsynlige konkurser til følge.

I et notat af 14.02.2019 citeres VD for følgende oplysning: ”Den højeste gennemsnitlige belægning opnås i juli måned (81% i 2018)”. Behovet for yderligere hotelkapacitet synes således ikke eksisterende. Til trods for at netop det manglende behov for mere hotelkapacitet var en af de hyppigste indsigelser i første offentlighedsfase, er det ikke lykkedes at finde offentligt tilgængeligt materiale der viser, at kommunen overhovedet har forholdt sig til dette spørgsmål. Tværtimod: fra de første fremlæggelser i 2018 frem til lokalplansforslaget er projektet vokset og bebyggelsesprocenten øget fra 60 til 70%.

Covid-19 pandemien, som mange eksperter er enige om varigt vil ændre vores rejsemønster, bør naturligvis tages med i overvejelserne, da den fortsat vil føre til meget færre overnatninger af udlændinge (Fjordlines største forventede kundegruppe).

Forventet parkeringskaos på grund af alt for få parkeringspladser
I notat af 14.02.2019 argumenterer bygherre for, at 1 p-plads pr. værelse er tilstrækkeligt, idet det postuleres at behovet for parkering til overnattende gæster, dagmøder, selskaber, konference mv. er forskudt, og personalet i øvrigt foretrækker at cykle! Der er således ikke afsat parkeringsplads til de forventede “2.000 gæster til dagsmøder og selskaber”. Af VDs analyse fremgår det, at hotellet forventes at have 60 ansatte. Da det næppe bliver et ansættelsesvilkår, at alle ansatte skal cykle til arbejde, vil der være behov for mindst 30 p-pladser til personale. Med erfaringer for, at omkringliggende villaveje hyppigt bruges til parkering i højsæsonen allerede nu, må det forventelige resultat blive et parkeringskaos som påpeget i indsigelserne fra første offentlighedsrunde.

Fjordline får tydeligvis positiv særbehandling. Frederikshavn Kommune vælger at se stort på kommunens gældende krav om parkeringspladser til restauranter/cafeer og møde/forsamlingslokaler. For Skagen Motel var kommunens krav 1 parkeringsplads pr. værelse samt 1 for hver 5 siddepladser i restaurant, mødelokale o.l.

Der mangler generelt offentlige faciliteter i Skagen

Skagens kapacitet mht. parkering, toiletfaciliteter og anden infrastruktur er generelt utilstrækkelig i højsæsonen. Det er derfor uforståeligt, at kommunen ønsker et stort nyt hotel der 1) forventes at reducere omsætningen for eksisterende hoteller i Skagen med mindst 15 mio kr; 2) øger presset på byens i forvejen hårdt belastede faciliteter så Skagen mister sin værdi som turistdestination; 3) ødelægger et fredeligt og attraktivt villakvarter. Såvel kommunens Udviklingsstrategi 2020-24 som Masterplan Skagen synes ellers at lægge vægt på attraktive boligkvarterer.

Kommunen har tilsidesat næsten alle indsigelser fra første offentlighedsfase 2018/2019
Kommunen har i 2020 modtaget 25 indsigelser mod lokalplansforslaget omhandlende nedenstående emner.

De fleste af disse emner var også genstand for indsigelser ved den første offentlighedsrunde omkring
årsskiftet 2018/2019 (markeret med fed skrift). Indsigelserne går bla. på:

· Området ved Rolighedsvej er ikke egnet til et hotel.

· Projektets omfang er alt for voldsomt ift. området både mht. bebyggelsesprocent (70%) og bygningshøjde.

· Utilstrækkeligt antal parkeringspladser, som vil medføre, at gæster, ansatte mv. bliver nødt til at
parkere på de omkringliggende veje.

· Der er ingen tiltag, der forhindrer at vendepladsen på Rolighedsvej bruges som adgangsvej for biler til
hotellet.

· Uklar og utilstrækkelig trafikhåndtering ved adgangsvej via Rolighedsvej. Trafiknotat fra kommunen af 11.02.2020 anfører, at trafikken vil øges kraftigt, med ca. 300 bilture pr. døgn.

· Støjgener fra gæster, der opholder sig ude – udeservering, musik, råb mv. Indlægget på SkagensAvis d.19 september i år, ”Musik uden grænser”, understreger hvor voldsom en belastning dette kan dreje sig om.

· Rolighedsvej bør lukkes inden anlægsarbejdet igangsættes for at mindske støj- og trafikgener i anlægsfasen.

· Grundvandssænkning i området kan medføre sætningsskader på omkringliggende boliger og være til skade for skoven.

· Der er ikke planlagt en skybrudssikring af hotelområdet, der tager højde for den stærkt begrænsede kloakkapacitet i området.

Det er bemærkelsesværdigt, at de allerfleste indsigelser allerede blev givet for snart to år siden uden at behandlingen af disse i nævneværdig grad er adresseret i de relevante kommunale mødereferater og andre dokumenter eller på mindste måde afspejlet i lokalplansforslaget.

Til trods for de mange indsigelser, har forvaltningen i lokalplansforslagets Miljøscreening punkt 17 konkluderet, at ”Påvirkning af eksisterende boligmiljøer og nærområdets beboere vurderes ikke at være væsentlig”.

Kommunen vælger tydeligvis at overhøre det de betegner som negative kommentarer, hvilket også er afspejlet i kommunaldirektørens holdning som den kom til udtryk på et møde mellem bygherre og kommunen d. 13.11.2018. Kommunaldirektøren ” understregede i den forbindelse, at der i offentlighedsfasen med stor sandsynlighed vil være oppositionelle kræfter mod projektet hos naboer, heraf ressourcestærke borgere. ”

Kommunaldirektøren ” tilkendegav ligeledes, at aktørerne bag projektet ikke skal undervurdere de kritiske bemærkninger, der er fremkommet fra Vejdirektoratet. ” ”På direkte forespørgsel omkring Mikaels (kommunaldirektørens) vurdering i forhold til adgang til/fra Frederikshavnsvej svarede han, at han ikke regner den for realistisk.

Omvendt tilkendegav han, at Rolighedsvej – der har status som kommunal vej – vil kunne realiseres, og at Frederikshavn Kommune vil anbefale den løsning. ”
I Trafik- og Boligministeriets stadfæstelse af Vejdirektoratets afslag på vejadgang fra Frederikshavnsvej af 22.01.2020 er anført: ”Frederikshavn Kommune har meddelt, at en tilladelse til etablering af hotellet vil være betinget af, at der etableres vejadgang til Frederikshavnsvej”. I lyset af Vejdirektoratets afslag har kommunen tilsyneladende foretaget en kovending og finder nu, at Rolighedsvej kan benyttes. Herved tilsidesætter man i praksis indvendinger fra områdets beboere og fra vandrerhjemmet.
Konklusioner:

· Kommunen synes at tjene andre interesser end skagboernes. Det er uklart hvad kommunens motiver er til fortsat blindt at støtte bygherres forslag, øge byggelsesprocenten helt op til 70, se bort fra deres egne normer for parkerings pladser, og i tilgift ødelægge et attraktivt boligområde, der kunne anvendes til byggeri, der kom Skagens beboere til gode, f.eks. attraktive ældreboliger.

· Det kommunen betegner som negative kommentarer til projektet er teknisk relevante men politisk ubekvemme.

· Frederikshavn Kommune har modtaget konstruktive forslag til alternativ placering af et sådant projekt som f. eks den gamle kasernegrund og Skagen Nordstrand/området ved Utzons Oddecenter. Dette synes overhovedet ikke at være bemærket i kommunen.

Inger og Jørgen Mollerup

8 kommentarer til “Læserbrev: Skagen Resort – en eklatant misforståelse” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

8 kommentarer til “Læserbrev: Skagen Resort – en eklatant misforståelse”

 • Michael Finn Jørgensen

  Først ros til Fam. Mollerup for udførlig beskrivelse af problematikken
  omkring forløb(et). Klart og tydeligt.

  2020’erne er blevet udråbt til oprørets årti.
  Først Coronaens indtog som en chockbølge, fortællende at intet er som det plejer.
  Skandaler i hobetal. Krænkelser debatter, der for nogen er latterlige, for andre kærkommen nødvendige.
  Med alle disse symboler på den bølge, der har ramt os, ja hele verden, kan det være svært at forstå, at man ikke har set skriften på væggen, hos beslutningstager(erne) i kommunen.
  Det der foregår, er krænkning af værste skuffe, mod et folk, der dagligt lever og ånder, for det sted de elsker.
  Man siger om skagboerne, at det ikke er nemt at komme ind i varmen og det er sandt. Det tager tid, men når først tilliden er der, er du inde, for life. Næsten lige meget hvor tosset du opfører dig.
  Mange tror de er inde, p.g.a pengene, men hos den almindelige Skagbo skal der mere til.
  Kommunen vil så gerne ind i varmen, men har en mærkelig måde at vise det på.
  Skal vi virkelig helt derud, at hvis kommunen ikke stopper nu og giver os ro og hjælp til at samle os, til at tage samtalen, den store snak, om hvem vi er. Hvad er der sket? Hvor er vi på vej hen? Så tror man, at så går tingene bare i sig selv, uden ballade?
  Krise betyder forandring. Efter snart 14 år, kræves nu, en seriøs håndtering af problemerne.
  Forandringen kommer under alle omstændigheder og hvis det ikke skal ende i en heksejagt, så skal vi alle turde at kigge os selv i spejlet og turde tage snakken.

 • Så er Skagens havenisse eller misforstået geni, PJ, igen på banen. Utroligt at han hele tiden omtaler sig selv som 3. person!!

 • Sagsbehandlingen er en skandale, som ikke må finde sted i et demokratisk land.

  Alle vore høringssvar er omskrevet og væsentlige klager er udeladt. Det kan bedst beskrives som rent svindel.

  Vi kan bare tage vore klager over altanerne mod Eranthisvej, som i henhold til lokalplanen må være 4 * 1,5 meter.

  Vi kan naturligvis ikke acceptere, at der bliver altaner, hvor vore norske venner kan side og råbe og skrige i deres branderter til stor gene for beboerne på Eranthisvej.

  Vi kan stadig erindre, hvordan vi turede rundt på Mallorca i begyndelsen af halvfjerdserne. Det var sjovt, men ikke lydløst.

  Vi formåede også at blive kørt hjem til vort hotel i en ambulance med fuld udrykning.

  MVH

  Poul

 • Jens Vadet Poulsen

  Gad vide hvad der egentlig skal til, for at Indsigelser vil blive vurderet som “væsentlige”?
  Den lovbundne borgerinddragelse er her blevet til ren skueproces.

 • Mollerups lange indlæg er måske for langt for nogle? De skriver jo tydeligt, at nettoeffekten er godt 15 mio. da resten op til de 30 mio. kannibalisere fra de andre hoteller i byen. Og jeg er helt enig i at der er rigeligt med hoteller i Skagen nu. Husk lige på, at turister gider da ikke se på en by, som stort set kun består af hoteller med andre turister i! Det er også som om læsere og kommunefolkene, har svært ved at visualisere hvor enormt og klodset et så stort hotel på den plads vil se ud. Og ditto ligeså svært at forestille sig alt det trafikbøvl der bliver med biler ind og ud all day long. Og spritkontrol natten lang, jo det skal nok blive sjovt. Og så til den med de danske arbejdspladser og især forestillingen om hvor fantastisk det bliver, med en hel masse skagboer som bliver ansat på hotellet. Det tror jeg bare I skal glemme; der bliver rekrutteret efter kvalifikationer og ikke efter bopæl. Der vil blive ansat en mængde nordmænd til at betjene, ja nordmænd, og der vil komme sommerferie/ungtjenere og rengøringspersonale væltende fra store rengøringsfirmaer mv. Regn ikke med mere end en håndfuld fra Skagen. Så det bliver nok så som så med de febervilde fantasier om fantastiske tider for byen, hvor alle penge helst skal tjenes let og man svimlesnakker om fantasipenge ved skrivebordet. Jeg har til slut kun den småbitre bemærkning, at politikerne og erhvervsspidserne i byen og Frederikshavn åbenbart skal HELT ned og være så tæt på at smadre Skagen, som det den var engang, før de fatter pointen og sanerer kulissebyggerier og den disneyficering som konstant sker der. Omme bag det hele, bagved alle beregningerne som er så lette at lave, der står helt almindelige mennesker fra andre lande, som vil op og se den by der på spidsen, mest fordi de ikke har været der før, eller fordi de har. Men hvis oplevelsen af natur og bysjælen udvandes for kraftigt, jå så kører de altså andre steder hen næste gang. Der er mange andre byer og steder i Europa som er skønne, husk det og pas på hvad I har!

 • Alt hvad fam. Mollerup skriver er alt andet lige korrekt.
  Jeg tror også, at alle ting er tage med i betragtning så tak for opl.
  Nytænkning skal man ikke forklejne, og da slet ikke nye arbejdspladser til Skagen
  Lad det nu komme i gang.

 • Til info så er området omkring Utzons Oddecenter Fredet. Og Kasernegrunden Privat ejendom, så Jeg kan godt forstå at kommunen er gået let henover det..
  Jeg tror at det bliver en Kæmpe gevinst for Skagen At vi får et Hotel/Resort af den Kaliber.
  Støj skal man ikke være bange for.. Der er altid ro på et Hotel ved nattetide…
  Måske bliver der Lidt fulde Nordmænd der skal guides hjem ellers

 • At man kan gøre indsigelser mod et projekt, er ikke det samme som at man som indsiger pr. automatik for sin vilje. Konkurrence er sundt, også på hotelområdet.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Læserbrev: Skagen Resort – en eklatant misforståelse' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger