Stort fremmøde til møde om privat integreret naturinstitution

Laila T. Mose.

Stort fremmøde til møde om privat integreret naturinstitution

23. december 2015 - kl. 8:34 - af

Torsdag den 17. december afholdte Laila T. Mose et møde for at se om der er der opbakning til en ny integreret natur institution i Ålbæk?

Herunder kan du læse et referat fra mødet. Referatet har redaktionen modtaget fra Laila T. Mose.

Jeg glædede mig meget til at se, hvor mange der mødte op til min informationsaften. Jeg havde ikke haft nogen tilmelding ude, og mange har jo travlt i den skønne december måned, så det var spændende at se, hvor mange der kunne afsætte tid til at komme til mødet. Jeg ville blive glad, hvis der kom 20.

Vi havde sat 24 stole frem, men vi kunne allerede klokken 18.50 se, at det var for lidt. Min mand kørte efter flere stole og da mødet startede klokken 19, var der 56 fremmødte.

Jeg startede med at byde velkommen og understrege at dette ikke var et politisk møde, men at mødets formål var at undersøge opbakningen til min vision, samt at besvare eventuelle spørgsmål.

Derefter en præsentation af personer fra Ålbæks initiativ gruppe Margrete Vejby, Mads Haugaard og Tina Himmelstrup som også er ny leder for borgerforeningen. Derefter kom der en præsentation af mig selv, uddannet pædagog, arbejder i trivselsteamet på Ålbæk skole, været ansat der i snart 16 år. Det er netop trivsels arbejdet der b.la. har inspireret mig til denne ide. Trivsel og læring går hånd i hånd, men skal vi virkelig være med til at gøre en forskel, så skal vi starte helt nede i dagpleje og børnehavedelen, tænker jeg.

Det næste punkt på dagsorden var skimmelsvamp. Jeg viste papirer fra Polygon, der den 8 maj, var på besøg i bygningen og jeg citerede deres rapport ”Der er synlige tegn på gamle vækstområder i tagkonstruktionen. Der er særlige massive forekomster omkring rørgennemføringer i taget. Årsagen er mangelfuld isolering af rørene med kondensering til følge og dermed massiv punktvis opfugtning”.

Da Knud Borup, nuværende ejer af bygningen hvor institutionen skal være, overtog bygningen, var lofterne pillet ned og havde fået luft og tid, to år, til at tørre. Bjarne Laursen, fugttekniker fra Polygon vurderede med hensyn til fugt og skimmel og jeg citerede ham: at der i træværket i tagkonstruktionen ikke findes unormale fugtforekomster, der måles 8 – 11 % træfugt. Måles mindre end 15% er der ikke vækstbetingelser for skimmel, skrev han i rapporten.

En lokal håndværker informerede om, at skaderne var blevet udbedret bl.a. nye dampspærre, korrekt isolering og tætning af rørgennemføringer, nye lofter og nyt isolering.

To firmaer uafhængig af hinanden har foretaget prøver og den 7 december i år, foretog et andet firma, DMR Skimmel, endnu en dyrkningsprøve til analyse for skimmelsvamp. DMR Skimmel er en afdeling i det rådgivende ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning A/S. Dyrkningsprøven er udtaget i støvfase i indeklimaet, og er analyseret ved mikroskopi efter 4 – 6 dages inkubation. I deres analyseresultater skriver den analyse ansvarlige miljøtekniker Kirsten Holm og projektleder biolog Rune T. Høeg at, jeg citerer fra deres rapport: ”der er i P1 udtaget i støv ikke konstateret spiringsdygtige skimmelsvampesporer med betydning for indeklimaet. Mængden af skimmelsporer er meget lav, og giver ikke anledning til yderligere bemærkninger”. Der lå papirer frit på bordet som nogle forældre og en politiker fra DF tog med hjem, hvilket også var meningen.

Min ide, var næste punkt på dagsorden. Da alle havde læst, om min vision i avisen og på nettet, benyttede jeg lejligheden til at uddybe tingene. Jeg indrømmede, at jeg ingen erfaring har med at passe de helt små poder. Men jeg ser det som en ære at få lov til at følge en baby, og se det vokse og udvikle sig til skolestadiet, det er da vildt værdifuldt og spændende, tænker jeg.

Endvidere fortalte jeg, at det måske for det utrænede øje, kan en hverdagen med dagplejebørn, se ud som ren pasning og omsorgsarbejde, som alle kan gøre. Men det er bestemt andet end at skifte bleer, sutteflasker og middagssøvn. Der skal være en aktiv pasning, for børn skal passes, men de skal også trives, lege og udvikle sig imens. Det handler om socialisering, læring og dannelse. Vores pligt er at lave udviklingsforløb og pædagogiske aktiviteter, som skal få børn til at trives og blive parate til at møde verden.

Legepladsen var selvfølgelig også et punkt på dagsorden. Jeg fortalte, at der er udarbejdet en skrivelse, som ligger parat til at blive sendt ud, til de 72 lokale erhvervsdrivende i Ålbæk, med et ønske om et sponsorat. Min ambition er at få en naturlegeplads, hvor alt er ud af træ, en stor overdækket bålplads, en overdækket sandkasse, en hest, en bil, et tog, en tarzan bane, gynger mm.

Jeg tænker at legepladsen skal opdeles, så de små får et område, hvor de bliver stimuleret og motiveret og hvor der ikke er for vildt. Et område hvor de store kan lege, være impulsive og nysgerrige, med plads til vilde lege og rolige lege. Dog skal der være fælles arealer, så det vil jeg glæde mig til. Til mødet var der en forældre, fra Jerup som laver naturlegepladser og hun var meget samarbejdes villig, så det er ikke utænkeligt at jeg vil kontakte hende.

Endvidere fortalte jeg, på mødet, om fordelen ved at være forskellige alderstrin samlet på et sted. Dog pointerede jeg, at institutioner kan blive for store og at jeg ikke går ind for kvantitet, men kvalitet.

Jeg mener, at den pædagogiske struktur er stærkere og mere målrettet, når vi er samlet et sted og jeg tænker, der er større sandsynlighed for, at børn vil kunne være sammen med børn, de er jævnbyrdigt med – enten udviklings, alders – eller interessemæssigt. Der er flere kammerater at vælge imellem og er der en voksen syg, så tager en anden over. Børnene bliver i samme hus, hvor de kender rutinerne og alle de voksne.

Der kom spørgsmål om, hvor mange børn der skulle til for at institutionen kunne gå rundt, og hvad der vil ske hvis der pludselig kun var 10 børn tilbage i institutionen.

Jeg svarede at der ca. skal 8 dagplejebørn og 25 børnehavebørn til for at institutionens drift budget kan gå i nul. Børnetallet er desværre stærkt dalende i 2009 var det født 21 børn i Råbjerg sogn. 2010 var der født 8 børn, 2011= 14 børn, 2012 = 9 børn, 2013 også 9 børn, 2014 = 10 børn og desværre er der kun født 4 børn i 2015.

Jeg håber på et baby boom, og at vi kan trække børn til, hvis forældre der kører igennem Ålbæk for at komme på arbejde her eller, i Fr. havn eller Skagen. Måske kan de også have gavn af de udvidede åbningstider og ingen faste lukkedage?

Hvis børnetallet ikke stiger og jeg kan se, at der kun er 10 børn tilbage i institutionen så er jeg nød til at lukke ned, og det vil forældrene få at vide 3 måneder før. Det er en satsning, også for mig. Jeg skal have en leverancegaranti på udgifter, svarende til institutionens udgifter ved 3 måneders drift, det er et stort beløb. Formålet med leverancegarantien er at sikre kommunen tid til at anvise børnene andre pladser.

Der er pasningsgaranti fra kommunens side således, at der er risiko for at børnene bliver flyttet til andre dele af kommunen. Hvis det sker at en kommunalinstitution lukker, så er der også pasningsgaranti. Der er med andre ord også risiko for at få flyttet børnene til andre dele af kommunen. Der er i den henseende ingen forskel på kommunal og privat.

Et andet spørgsmål var om jeg ville samarbejde med skolen, nu der var rullende skolestart. Jeg svarede, at jeg mente det var en fordel, at jeg allerede havde min gang på skolen og at jeg bevidst ville arbejde på at samarbejde med skolen, om b.la. at gøre børnene skoleparat. Jeg har ambitioner om at samarbejde, især med indskolingsdelen, så der er en rød tråd mellem børnehave og skole. Jeg vil arbejde på, at vi en gang om ugen har fælles gymnastik, at vi er med til idrætsdag, Halloween, skolekomedie og har fælles emneuger, hvor vi besøger hinanden og laver fælles aktiviteter. Jeg oplever, at der er mange flere krav til førskolebørnene, end der var for 5 år siden. I institutionen skal vi derfor bevidst arbejde på at gøre børnene skoleparate ved at træne dem i at sidde stille, modtage en fælles besked, være selvhjulpen og i vores førskolerum, gennem leg og motoriske øvelser, øve bokstaver og tal.

Som en af de fremmøde foreslog så kunne det være fantastisk, hvis vi besluttede os for at samarbejde, om at blive de bedste til at læse. Så bliver der et spændende og udfordrende forarbejde, vi i institutionen skal kunne varetage.

Der blev spurgt om normeringen var den samme i en privat som i en kommunal institution. Jeg svarede, at der ingen minimums normering er i kommunen, men at jeg planlagde at have 5 dagplejebørn pr voksen og 7 – 8 børnehavebørn pr voksen. Dog pointerede jeg at det selvfølgelig ikke er den samme voksen der tager sig af dagplejebarnet eller børnehavebarnet, i tidsrummet fra 6.00 – 18.00. Personalet overlapper hinanden, og børnene bliver set på med forskellige øjne.

Da vi havde været igennem alle punkterne på dagsorden, gik de fremmødte rundt og så hele institutionen.

Flere var imponeret over pladsen og den gode akustik og andre fik sig et grin over de små søde toiletter. En forælder udbrød grinende, imens hun pegede på et lille toilet ”nej se, der kan han stå op og tisse, som en rigtig mand, og uden at ramme ved siden af hele tiden.

En forælder udtalte, at han var usikker på kommunens vision, så han spurgte om jeg havde min på plads. Jeg svarede at min vision er naturen og udelivet som skal være i fokus. Det er efter princippet fra jord til bord og det at sammenholde leg og læring samt fokus på at børn udvikles og stimuleres efter nærmeste udviklingszone. Mit årshjul er på plads jeg har planlagt pædagogiske aktiviteter, for 12 mdr. frem. Vi skal bl.a. arbejde med æstetik, krop og sanser, have pyjamasdag, male billeder og have fernisering hos vores lokale købmand, forspire sommerens grøntsager og blomster, give hinanden massage og zoneterapi, forsøge at komme i ”børnenes rekordbog”, lave hemmeligheder, have emneuge sammen med skolen, konkurrencer med indskolingen, på virksomhedsbesøg, identitetsarbejde og meget mere.

Til mødet var der mange kendte ansigter, men også flere udenbys fra. Det fandt jeg ud af, da jeg efter mødet gik rundt i institutionen og snakkede. Der blev drukket kaffe og snakken gik imellem de fremmødte, mødet var afsat fra kl 19.00 – 20.00 men sluttede først helt kl. 22.00. Jeg fornemmede en meget positiv tilgang til min vision. Flere skrev deres børn op inden de gik. Alle fik en skrivelse med hjem om projektet og med min mailadresse på, hvor forældrene der igennem kan skrive deres barn op, hvilket flere allerede har benyttet sig af. Det er selvfølgelig ikke juridisk bindende, men moralsk bindende.

Jeg er rigtig glad for at så mange støtter op om mit koncept og min vision, og jeg arbejder videre. Næste skridt er endnu et møde med min revisor omkring driftsbudgettet og derefter påtænker vi at gå sammen op på kommunen til en dialog.

Jeg har fået en fantastisk opbakning af flere borgere fra byen, der ikke kan levere børn til projektet, men som kommer med deres tilkendegivelse og opmuntring til at arbejde videre på mit projekt. De tilbyder deres hjælp og vil gerne støtte min ide, ved at give deres besyv med. Nogle tilbyder at bage til arrangementer, andre vil gerne hækle kager og bamser til børnenes leg, sy puder til motorik rummet, male, grave have, rydde op, gøre rent og hjælpe med indflytningen. Det at jeg har boet i Ålbæk siden jeg var 7 år,( nu er jeg 50,) det gør at jeg har et tilhørsforhold og en omsorg for min by. I vores by løfter vi i flok, og sammenholdet er i fokus. Jeg vil gøre mit til at det bliver mere attraktivt at være børnefamilie i vores by. Det er ikke kun mit projekt, det er byens projekt og vi deler gerne.

Formålet med mødet var at undersøge opbakningen og svare på eventuelle spørgsmål, det var ikke et politisk møde dog blev der på mødet, fra en enkelt deltager gjort opmærksom på, at der var planer om at bygge en ny kommunal børnehave ved skolen. Disse planer blev kommenteret af flere deltagere og af de fremmødte medlemmer af initiativgruppen. Der blev i drøftelserne luftet forskellige opfattelser og tolkninger af kommunens planer vedr. etablering af kommunal børnehave på/ved skolen.

 

Klik her for at se “invitationen” til mødet.

2 kommentarer til “Stort fremmøde til møde om privat integreret naturinstitution” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

2 kommentarer til “Stort fremmøde til møde om privat integreret naturinstitution”

 • Lennart Hårdberg Nielsen

  Skønt at læse at der var stor opbakning under mødet og stor interesse for den videre udvikling

 • Da jeg er nævnt som ”en enkelt deltager” i sidste afsnit af det såkaldte referat fra mødet, ser jeg mig nødsaget til at komme med følgende kommentarer.
  På mødet blev der diskuteret planer for en ny moderne kommunal børnehave på Ålbæk Skole. Jeg oplyste, at finansieringen på kr. 5,4 mio. i 2016 og kr. 0,9 mio. i 2017 er afsat i det kommunale budget. Projektstart forår 2016. Dette er fakta.
  Pia Karlsen fra Venstre i Frederikshavn har i en kommentar (se under invitationen) bekræftet dette, så det er ikke noget, som tages ud af den blå luft.

  Ved mødet, blev jeg spurgt om ikke, jeg kunne få en dokumentation på mine påstande, hvilket jo helt er på sin plads.

  Derfor har jeg rettet henvendelse til min partiformand – byrådsmedlem Flemming Rasmussen, Dansk Folkeparti i Frederikshavn.
  Flemming Rasmussen fremskaffer dokumentation og udfærdiger et læserbrev med fakta omkring byggeriet både med hensyn til placering, udformning og økonomi. Må dette rydde enhver tvivl af vejen – én gang for alle.

  Dog skal ret være ret, og jeg er fuldstændig enig med de fremmødte forældre/borgere, at hele denne børnehavesag har været en uskøn affære.

  Jeg vil ikke kommentere referatet yderligere, da jeg fik sagt det vigtigste på mødet, selvom dette desværre ikke kom med på skrift.

  Jeg stoler fuldt og fast på, forældrene til de små i Ålbæk vælger den rigtige løsning, idet jeg ikke nærer den mindste tvivl om, at ingen vil sætte deres guldklumper i andet end en ny moderne kommunal børnehave. En børnehave, som ikke skal finde finansiering hos lokale erhvervsdrivende og fonde, men åbnes med alt, hvad der begæres for, at guldklumperne stortrives både inde som ude.

  Thomas Hjort

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Stort fremmøde til møde om privat integreret naturinstitution' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger