Historiske billeder under hammeren

Tuxen.

Historiske billeder under hammeren

1. oktober 2020 - kl. 7:46 - af

Skagens-malerier, der har tilhørt medstifteren af Skagens Museum, sÌlges pü auktion. 

Maleriernes historie er helt enestüende og salget er stort set uden sidestykke i moderne tid. Samlingen har en helt enestüende proveniens, da de har tilhørt medstifteren af Skagens Museum apoteker KlÌbel og dennes efterkommere i generationer. Sü nür vi snakker proveniens bliver den nÌppe bedre.

Holstebro Auktioner er stolte af at kunne prÌsentere samlingen af Skagens-malerier efter familien KlÌbel. Samlingen indeholder bl.a. flere vÌrker af P.S. Krøyer, heraf et fantastisk maleri forestillende datteren Vibeke i Skagens Plantage (vurd. 500.-600.000,- kr.) Michael og Anna Ancher, Laurits Tuxen og Holger Drachmann. Der er altsü tale om vÌrker af alle de største og vigtigste Skagens-kunstnere. Mange af vÌrkerne har vÌret udlünt til div. udstillinger og vÌret i familiens eje i generationer.

KlÌbel-familien har haft stor betydning for Skagens-kunstnerne og Skagens Museum. Apotekter Victor Christian KlÌbel mü opfattes som drivkraften bag stiftelsen af Skagens Museum, og han og hans efterkommere har gennem mange ür vÌret medlem af museets bestyrelse. VÌrkerne der udbydes pü auktionen har alle den enestüende proveniens at  have tilhørt flere generationer af KlÌbel-familien:

Apoteker Victor Chr. Klæbel (1863-1941) – bestyrelsesmedlem, Skagen Museum 1908-1941 formand 1938-41.

Vagn Klæbel (1906-1992) – bestyrelsesmedlem, Skagens Museum 1941-1990 formand 1964-1990.

Hans Viggo Klæbel (1936-2012) – bestyrelsesmedlem, Skagen Museum 1974-2007 

KlÌbel Familien og Skagens Museum 

Victor Christian Klæbel var uddannet apoteker og som afslutning på sin discipel-tid ved Aalborg Svaneapotek i 1883 foretog han sammen med en skolekammerat en vandretur fra Asaa gennem hele det nordjyske landskab og endte i Skagen. Skagen var i 1880’erne først ved at blive ”opdaget” af turister og besøgende.

De overnattede pü Brøndums Kro, hvor der netop denne sommer opholdte sig en del unge kunstnere. Besøget strakte sig over 2 dage, hvor de boede pü Brøndums Kro. I juli 1904 besøgte Victor Christian KlÌbel igen Skagen. Pü dette tidspunkt var Skagen blevet opdaget, og turisterne strømmede til i badesÌsonen. Victor Christian KlÌbel overnattede ogsü denne gang pü Brøndums Kro, der nu var blevet vÌsentlig større og kunne betegnes som hotel. Victor Christian KlÌbel havde i samme periode søgt bevilling om at anlÌgge og drive apotek i Skagen.

Under opførelsen af apoteket, kom Victor Christian KlÌbel ofte til Skagen, og boede altid pü Brøndums. I efterüret 1904 trÌf han ved flere lejligheder Fru Anna Ancher og Michael Ancher samt øvrige kunstnere. Den hyggelige familiÌre tone der var kendetegnende hos Brøndums, og som ikke mindede meget om hotelophold, oplevede  Victor Christian KlÌbel straks, og Brøndum og dennes elskvÌrdige moder og søstre fik han allerede fra første fÌrd som venner.

Om vinteren samlede Brøndum af og til sine venner blandt kunstnere og borgerskabet. Ved südanne sammenkomster lÌrte KlÌbel efterhünden skagboerne at kende, og da omgangskredsen udvides til Anchers, Krøyers, Brodersens og senere Locher og Holsts, oplevede de en rÌkke interessante og herlige ür i Skagen.

Apoteket stod klar til ĂĽbning d. 23. maj 1905.

I 1906 valgtes Victor Christian KlÌbel som den første formand for den nystartede lokale turistforening, og samme ür kom damperen Kong Haakon pü sin første rejse til Frederikshavn. Begivenheden skulle efter selskabets ønske,fejres ved en modtagelse ombord, og blandt andre var en del Skagboere, deriblandt Tuxen og Victor Christian KlÌbel, inviteret. I toget pü vej fra Skagen til Frederikshavn henledte Victor Christian KlÌbel Tuxens opmÌrksomhed pü, at det var besynderligt, at Skagens borgere og de mange sommergÌster aldrig havde lejlighed til at se noget af det, skagensmalerne frembragte.

Victor Christian KlÌbels udtalelser sü ud til at vÌkke Tuxens opmÌrksomhed, og de blev enige om, at KlÌbel som formand for Skagen Turistforening skulle arbejde videre med dette, og süfremt KlÌbel kunne finde passende lokaler, ville Tuxen tale med sine kunstnervenner og forsøge at overtale dem til en plan om at lave en udstilling med skagensmalernes billeder.

  1. juni 1907 underskrives en overenskomst af Laurits Tuxen for kunstnerne og af Victor Christian KlÌbel for Skagens Turistforening. Samme ür d. 15. juli übnedes den første kunstudstilling i Skagen, men allerede dagen før den officielle indvielse havde udstillingen fornemt besøg, idet kongen af Siam, Chulalongkorn, ledsaget af en lille prins og et stort følge, besøgte udstillingen. Pü denne første udstilling var følgende kunstnere reprÌsenteret med vÌrker: Anna og Michael Ancher, Mads Peter Mosbjerg og Walther Schwartz.

Ved indvielsen talte først Victor Christian Klæbel, som formand for Skagens Turistforening, og derpå P.S. Krøyer som udtalte: ”Det forekommer mig at vi kunstnere bør bringe Skagen vor tak og adressere denne tak til Apoteker Klæbel fordi det er ham som turistforeningens formand der har haft sin store andel i sagen.”

De følgende år afholdtes lignende udstillinger. I 1908 bestemtes det, at et evt. overskud ved udstillingerne skulle anvendes til indkøb af billeder, som forhåbentligt kunne danne begyndelsen til en Skagen Kunstsamling. Det første købte billede var Anna Anchers ”Indgangen til vor have”, året efter købtes 3 Drachmann malerier. Disse 4 billeder skænkede turistforeningen i efteråret 1908 til det nu nydannede Skagens Museum. Museet blev stiftet d. 20. oktober 1908 i Brøndums malerisal, her deltog turistforeningens bestyrelse, kunstnere og venner af disse.

Den første bestyrelse blev valgt og fundats forelagt.

Fundats og tillÌg blev underskrevet af museets første bestyrelse: Michael Ancher, C.G. Brøndum, Victor Christian KlÌbel, P.S. Krøyer og Laurits Tuxen. Pü forslag af Krøyer valgtes Michael Ancher til formand og Victor Christian KlÌbel til sekretÌr og regnskabsfører. Ved dette møde nÌvntes planerne om en museumsbygning.

Efter P.S. Krøyers død i november 1909 indsendtes i marts 1910 et andragende til Landbrugsministeriet om tilladelse til vederlagsfrit at mütte benytte Krøyers hus til foreløbigt museum, og dette blev bevilget.

Apoteker KlĂŚbel og fotografiet

Victor Christian Klæbel var en ivrig fotograf, og de forskellige kunstnere i Skagen sendte ofte bud efter ham. Han fotograferede meget for Krøyer og J.F. Villumsen, da denne lavede sit hovedværk ”Sol og ungdom”, også for Laurits Tuxen tog han en række billeder, bl.a. af Michael Ancher og P.S. Krøyer. Disse fotos benyttede Tuxen, da han modellerede den store dobbeltstatue af de 2 kunstnere, som den dag i dag står udenfor Skagens Museum. Som tak for fotoarbejdet fik Victor Christian Klæbel et lille fint oliebillede forestillende Krøyers datter Vibeke og Tuxens døtre Nina og Yvonne på Skagen Strand (dette værk sælges på denne auktion).

Museumsbygningen

Den gamle Brøndum og Victor Christian KlÌbel var ofte sammen og talte ofte om mulighederne for at bygge en ny museumsbygning, og KlÌbel kendte ogsü Brøndums tanker omkring, hvad der skulle ske med hotellet og malerisamlingen i Brøndums spisesal efter hans død. Brøndums vilje var, at malerisamlingen skulle overdrages til Skagens Museum, og han ville ogsü skÌnke 10.000,- kr. til opførelsen. Dette blev senere hen forhøjet til 20.000,- kr.

I september 1923 havde Brøndum gentaget sit løfte om, at hans malerier skulle tilfalde museet, süledes at malerisalen fuldstÌndigt skulle rekonstrueres i museet, idet han tilføjede, at paneler og døre skulle med, og museets øvrige malerier skulle anbringes i andre sale.

I juni 1926 blev et møde afholdt hvor hele museets bestyrelse deltog sammen med arkitekt Ulrich Plesner og Ny Carlsberg Fondens direktion. Emnet var en anmodning til Ny Carlsberg Fonden om yderligere støtte til bygningen. Byggeriet begyndtes i juli 1926, og i sensommeren 1927 var udstillingsbygningen i det ydre opført, og man var sü langt med salene, at en prøveophÌngning for at bedømme lyset kunne foretages.

I månederne herefter døde først Michael Ancher og senere Laurits Tuxen. Dette betød naturligvis udskiftninger i bestyrelsen og Karl Madsen blev spurgt, om han var villig til at lede den første ophængning af malerier i det nye museum, og om han ville indtræde i museumsbestyrelsen, hvilket han svarede ”ja” til.

I september 1928 blev Karl Madsen valgt som formand for bestyrelsen og den nye museumsbygning blev indviet 22. september 1928. I ürene herefter fortsattes udstillingsvirksomheden, og samlingen fornyedes. Karl Madsen ønskede dog, at der mütte blive valgt en suppleant for ham, Ên der til en hver tid kunne vÌre klar til at fortsÌtte hans arbejde med museet. D. 16. april 1938 døde Karl Madsen, og en müned senere blev Victor Christian KlÌbel valgt til formand for museets bestyrelse. Victor Christian KlÌbel døde d. 4. april 1941.

Knud Voss skriver i sit efterskrift til Victor Christian KlÌbels erindringer:              

”som kronen på sit livsværk blev han efter Karl Madsens død i 1938 valgt til formand for museets bestyrelse som han har været repræsenteret i siden stiftelsen i 1908. En fornem gl. herre, rig på erfaring og mennesker og ting, vidtfavnende i sine interesser og hensynsfuld til det yderste i bevidstheden om sine kompetencers rækkevidde, sådan som han altid havde været. Uden hans energi og fremsynethed var det næppe blevet til noget med museet. Degn Brøndums gaver var storslåede: jord, billeder og penge, men igangsætningen, initiativet, ideen og dets virkeliggørelse i videste forstand, det er Klæbels indsats.”

Vagn KlĂŚbel (1906-1992)

Vagn Klæbel, søn af Victor Christian Klæbel tog Skandinaviens Brygmestereksamen i 1933, han var brygmester og driftsinspektør ved Carlsberg Bryggerierne og brygmester ved Wiibroes’ Bryggeri. Siden hen administrerende direktør ved Østjyske Bryggerier og senere Ceres Bryggerierne i Århus. Han var britisk vicekonsul, senere konsul fra 1961-1976. 

Hans Viggo KlĂŚbel (1936-2012)

Hans Viggo Klæbel var søn af bryggeridirektør Vagn Klæbel og uddannet cand.pharm. Hans Viggo Klæbel lod sig herefter videreuddanne til brygmester på den Skandinaviske Bryggerhøjskole og blev i 1963 brygmester. Han fik ansættelse på Ceres Bryggerierne i Horsens og virkede tillige på Horsens Ny Malteri og som prokurist i Cerekem. I 1968 tiltrådte han stillingen som planlægningschef på Ceres Bryggerierne i Århus og blev i 1973 udnævnt til underdirektør. Han kom i 1983 til Jyske Bryggerier som laboratorie chef med ansvar for kvalitetsstyring.

I det ovenstående er medtaget uddrag fra ”Mennesker og kunst på Skagen” (Victor Christian Klæbels erindringer). Samtidig skal lyde en stor tak til Hans Nielsen fra Skagen Lokalhistoriske Arkiv og kunsthistoriker Thyge Christian Fønss-Lundberg for at bistå med data og oplysninger omkring levnedsbeskrivelser og værkerne.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Historiske billeder under hammeren' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
Š 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger