Nyt lokalcenter med Netto og Aldi på Rolighedsvej?

Nyt lokalcenter med Netto og Aldi på Rolighedsvej?

2. december 2010 - kl. 11:26 - af

Plan- og Miljøudvalget ser positivt på muligheden for at opføre to discount-butikker på grunden hvor Politi- og retsbygningen ligger idag. Bygningen rives ned for at gøre plads til de to butikker.  Udvalget har dog forbehold i forhold til det arkitektoniske i projektet. Ligeledes skal tilkørselsforholdene diskuteres.

Læs hele Plan- og Miljøudvalgets indstilling her:

Ændret anvendelse af ejendommen Rolighedsvej 1, Skagen

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 1. juni 2010 efter først at have besigtiget ejendommen, at der meddeles principiel tilladelse til igangsætning af ny planlægning, der muliggør 1.000 m2 dagligvarebutik på ejendommen Rolighedsvej 1. Udvalget ønsker, at der etableres adgang udelukkende fra Frederikshavnsvej, samt at der tinglyses deklaration på ejendommen Sct. Laurentii Vej 105-107, der forhindrer dagligvarehandel.


Ansøger har udarbejdet forskellige forslag til adgang fra ejendommen direkte til Frederikshavnsvej. Disse forslag er fremsendt til Vejcenter Nordjylland, der er vejmyndighed for denne vej.


I forbindelse med ansøgers planlægning af 1.000 m2 dagliggvarebutik har der været kontakt med anden dagligvarekæde, der også ønsker at etablere 1.000 m2 dagligvarebutik på samme ejendom. Derfor fremsendes nu ansøgning om 2 dagligvarebutikker á max. 1.000 m2 på ejendommen Rolighedsvej 1. De 2 butikker får fælles vejadgang og parkering.


Ansøgningen begrundes med, at dagligvarekædens nuværende butik på Chr. X.´s vej 51 ønskes nedlagt, og der indgås aftale om, at der ikke fremtidig etableres tilsvarende eller anden form for dagligvarehandel på ejendommen.


Vejcenteret udtaler, at Vejdirektoratet ikke er indstillet på at godkende en kundeoverkørsel på Frederikshavnsvej og P-pladser klos op af vejskellet langs Frederikshavnsvej. Det anbefales at overveje alternative løsninger.


Supplerende bemærkes, at der efter ansøgning, på grundlag af konkret projekt og uden udgift for staten kan forventes, at Vejdirektoratet vil godkende en række tiltag blandt andet:

· at de påtænkte butikker adgangsbetjenes via Rolighedsvej syd for eller ud for overkørslen til vandrerhjemmet

· at der foretages udvidelse og ombygning af Rolighedsvejs tilslutning til Frederikshavnsvej


Ansøger har vist forslag til etablering af vejadgang fra butiksområdet til Rolighedsvej dels kundetrafik og dels varemodtagelse.


Rolighedsvej udvides således, at der bliver mulighed for både højre- og venstre svingbane ved Frederikshavnsvej. En bredde Rolighedsvej giver også betydelig bedre tilkørselsforhold for turistbusser til vandrerhjemmet.


Juridiske konsekvenser

Jf. Lov om planlægning § 13 stk.2 skal en lokalplan tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.


Jf. Lov om planlægning § 5 n stk.1 nr. 1 kan der udenfor bymidter og bydelscentre udlægges arealer til butiksformål i et lokalcenter, som alene betjener en begrænset del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde eller lignende. max. størrelse af lokalcenter er 3.000 m2 jf. samme lovs § 5 p stk.2.


Jf. Kommuneplanretningslinje 1.2.1 kan der planlægges for/etableres detailhandelsbutikker indenfor afgrænsede områder. I Skagen i det centrale byområde og lokalcenter Højensvej og Havnen, i lokalcentre dog kun udvalgsvarer.


Jf. Kommuneplanretningslinje 1.2.5 kan der udenfor de udpegede centre efter nærmere planlægning etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 1.000 m2 og udvalgsvarebutikker med en størrelse op til 200 m2.

Planmæssige konsekvenser

Ansøger ønsker nu i stedet for en dagligvarebutik at etablere 2 dagligvarebutikker på hver max. 1.000 m2. Realisering af dette betinger, at der på Rolighedsvej 1 etableres et lokalcenter.


Butikker i et lokalcenter må ifølge lovteksten alene betjene en begrænset del af en by. Området ved Stadion og området mellem Frederikshavnsvej og banen er en begrænset del af Skagen by. Der vil her kunne placeres et lokalcenter.


Et lokalcenter må ikke udvikle sig til en egentlig konkurrent til bymidten. Dette sikres gennem bestemmelserne i lovens § 5 p stk.2, der begrænser det samlede butiksareal i et lokalcenter til 3.000 m2. Endvidere er der fra lokalcenteret relativt langt til de nuværende dagligvarebutikker i den centrale del af Skagen bymidte.


Dagligvarebutikken Chr. X´s Vej 51 ønskes flyttet til lokalcenteret Rolighedsvej 1. Denne butik ligger i dag udenfor området til detailhandel. Endvidere har Plan- og Miljøudvalget december 2008 meddelt afslag på udvidelse af denne butik med baggrund i, at der ikke vurderes at være behov for at fastholde en enkeltstående butik til lokal forsyning så tæt på bycenteret og dermed andre dagligvarebutikker.


Trafikalt er beliggenheden af lokalcenteret god lige ud til overordnet vej med adgang fra en udvidet Rolighedsvej som ovenfor beskrevet. En trafikløsning som Forvaltningen kan anbefale. Der skal dog sikret anden og bedre mulighed for varemodtagelse, således at lastvognsmanurering foregår på ejendommen og ikke på offentligt vejareal.

Miljømæssige konsekvenser

I forbindelse med placering af varemodtagelse skal tages hensyn til nærliggende boliger. Miljøstyrelsens vejlende støjgrænser vil være grundlag for evt. sagsbehandling i forbindelse med henvendelse om støjgener.

Indstilling

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at


der på ejendommen Rolighedsvej 1 søges etableret et lokalcenter med 2 dagligvarebutikker med adgang til Frederikshavnsvej ad udvidet Rolighedsvej


ansøger forestår udarbejdelse af lokalplanen


der fremsendes forslag til arkitektonisk udformning til godkendelse inden opstart af den egentlige planproces

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010

Et flertal af udvalget tiltræder principielt etablering af et lokalcenter, men tilbagesender projektet til ansøger med henblik på udarbejdelse af et revideret projekt, der tager højde for både den trafikale virkning på grunden og ved Rolighedsvej udmunding i Chr. X.´s Vej samt naboforholdene. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde etableringen af et lokalcenter som ansøgt.

7 kommentarer til “Nyt lokalcenter med Netto og Aldi på Rolighedsvej?” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

7 kommentarer til “Nyt lokalcenter med Netto og Aldi på Rolighedsvej?”

 • Inger Kempff-Nordkap

  Før vi skal tage stilling til et storcenter på Rolighedsvej – så er der lige indkaldt til foroffentlighedsmøde på Color Hotel af Frederikshavn Stor Kommune
  Torsdag den 9. december kl 17.00.
  Mødet handler om et nyt storstilet projekt på Vestre Strandvej 46 ved De Røde Skure ved Havnen – Tidligere kaldet Lille Strand – det var den gang, man ville bygge Katamaran huse der strakte sig mod himmelen – så ville man bygge 20 atelierhuse. Byrådet glemte, at der skulle laves en lokalplan og nu vil man bygge det muligvis kommer til at hedde Lille Strands Butikscenter med fiskehuse på taget. 2.100 m2 butikcenter ikke under 5-6 meter højt og der oven på ca. 14 1,5 etager fiskehuse  i rigtig Skagenstil. Fantasien fejler ikke noget – men kommuneplanen som Frederikshavn Stor Kommune lige har vedtaget siger:
  Bebyggelsesprocent Maks. 35% Etageantal og bygningshøjde Maks. 1,5 etage og Maks. 7,5 meter 
  Det er vigtigt, at vreden og utilfredsheden ikke bare bliver til brok i krogene, men face to face:
  Nu stopper I !
  Vi ses
  Per Kempff-Nordkap

 • Marianne Madsen Vesterbyvej

  Jeg kan fuldt ud tilslutte mig det meste i de ovenstående indlæg, og der må være nogle bedre områder at placere disse forretninger på. Som genbo til Netto taler jeg af erfaring mht. kundetrafik og ikke mindst STORE lastbiler. De kommer nogle gange meget tidlig, både lørdag og søndag,t og med den tilkørsel de har til Netto, er de nødt til at bruge vores fortov for at få skuden bakket ind. Det var så den nattesøvn. Vi kan også se på vores hus (bevaringsværdigt uden sokkel) at Vesterbyvej ikke er lavet til den tunge trafik. Jeg ser gerne Netto flytter men til et mere egnet sted med bedre tilkørsel og mindre gene for de omkringboende.

 • Min fulde opbakning til de to ovenstående indlæg. Begå ikke samme tåbeligheder som i andre byer, hvor der i centrum bliver flere og flere tomme forretninger.
  Og angående traffikken er det ikke det smarteste jeg har hørt til dato, at have to forretninger af den størrelse liggende på Rolighedsvej.
  Traffikken til og fra de to butikker vil jo forgå enten via Rolighedsvej/Drachmannsvej eller via Rolighedsvej/Frederikshavnsvej.
  Det vil give betydelig øget traffik af et forholdsvis roligt område, som ikke er beregnet til så meget traffik, hvis den går via Rolighedsvej/Drachmannsvej.
  Og skal traffikken gå via Frederikshavnsvej, bliver det rigtigt sjovt i sommerperioden.
  Det skal nok give noget kaos, da traffikken i de måneder belaster Frederikshavnsvej mere end rigeligt.
  Netto’s begrundelser for at flytte forstår jeg ikke helt. De siger at de vil væk for tættere beboelse, da det støjer når der kommer lastbiler med varer om natten. Det er da ganske rigtigt.
  Men hvorfor nævnte de ikke det, da de absolut ville bygge der de er i dag? Samtidig fik de vist nok lov til at rive et bevaringsværdigt hus ned!!

 • Svend Erik Floor

  Fin Formulering. Godt vi har lokalkendskabet med:

  “Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010
  Et flertal af udvalget tiltræder principielt etablering af et lokalcenter, men tilbagesender projektet til ansøger med henblik på udarbejdelse af et revideret projekt, der tager højde for både den trafikale virkning på grunden og ved Rolighedsvej udmunding i Chr. X.´s Vej samt naboforholdene. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde etableringen af et lokalcenter som ansøgt.”

  Skal Rolighedsvej også flyttes ind til Christian Krydsvej?

 • Der må jeg give Agnethe Ellegård fulstendigt ret, at komme igennem Frederikshavn og Hjørring er efterhånden et sørgeligt syn, lad os ikke begå den samme bommert som de har gjort, med at flytte mere af bymidten ud i udkanten af byen ,der er i forvejen nok af tomme lokaler i midtbyen, lad os ikke ødelægge vores bymidte , som både vi og turisterne holder så meget af, netop fordi at det er en levende by endnu.

 • Agnete Ellegaard

  Hvorfor skal vi i Skagen begå samme fejl som bl.a. Hjørring og Frederikshavn og mange andre danske byer, som nu kæmper med tomme bygninger og ingen liv i centrum?
  Lad Netto og Aldi blive, hvor de er, så der fortsat kan være indkøbsmuligheder i de forskellige bydele. Jeg glæder mig tit over at se, hvordan mine gamle genboer på Sct. Laurentiivej med deres rollator begiver sig på indkøb i Netto. Hvis alt samles i nogle få store indkøbscentre skal alle bruge bil for at købe ind (det passer også dårligt med Frederikshavn kommunes en gang så højt profilerede miljøprofil).
  Hvor smart er det i øvrigt lige lige med en masse biler, der vælter ud på hovedindfaldsvejen til Skagen?
  Nej, lad os gå mod strømmen og få en levende bymidte. Der er sammenlignet med andre byer faktisk stadig aktivitet i vores centrum, og med et nyt kulturhus på Kappelborgskolen bliver der endnu mere liv.
  Til kamp for de decentrale butikker!

 • Aldi og Netto med indgang via Rolighedsvej? Nej det kan ikke passe, det er den 2. december og ikke 1. april. Efter at have læst ovennævnte artikel må undertegnede jo forhold sig til fakta, som viser en ganske anden sandhed.

  Aldi og Netto er et par udmærkede butikker uden tvivl. Jeg er overbevist om at begge butikker er rentable. Netop derfor virker det som galimatias at placere dem på Rolighedsvej af alle veje. Rolighedsvej som er en unik del af Skagen. Rolighedsvej er ganske enkelt en af de smukkeste veje i byen. Til de to fremtidige butikker vil man anlægge tilkørsel via Rolighedsvej. Stakkels bosiddende mennesker på Rolighedsvej. Fra at være en særdeles hyggelig og charmerende vej, bliver vejen pludselig forvandlet til et trafikknudepunkt med dertilhørende parkeringspladser.

  Jeg synes ganske enkelt at vi er vidne til, at “ussel mammon” prioriteres frem for sund fornuft.

  Med venlig hilsen

  Jesper Nielsen

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Nyt lokalcenter med Netto og Aldi på Rolighedsvej?' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2023 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER